Tips og råd til deg som skal søke et fagskolestudium hos oss!

Vil du begynne på Fagskolen Innlandet? Husk at 15. april er søknadsfrist! 
Bilde
AdobeStock foto

Fagskolene gir yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller likeverdig realkompetanse (fag-/svennebrev og/eller lang praksis). Utdanningene er fra 6 måneder til 2 år med mulighet for 1-årig faglig påbygg. Du velger fritt skole og fagskoletilbud uavhengig av hvilket fylke du bor i. Fra og med i år søker du via Samordna opptak (som også tar imot søknader til universiteter og høyskoler).


Hovedprinsippet i det samordna opptaket er én søknad per person. En person/søker kan elektronisk søke opptil ti studier i prioritert rekkefølge. Søkeren får tilbud om studieplass på sitt høyeste prioriterte studieønske hvor søkeren er kvalifisert, og har nok poeng til en studieplass i konkurranse med andre søkere.

På www.samordnaopptak.no og www.utdanning.no kan du lese mer om fagskoler og hvordan du søker. Fire viktige trinn:
 

1. Registrer søknaden din

Du må registrere og fullføre søknaden din før søknadsfristen. I studieoversikten hos Samordna opptak finner du informasjon om fagskolestudiene du kan søke.

2. Last opp dokumentasjonen din

Etter at du har sendt inn søknaden, må du selv laste opp dokumentasjonen din.

3. Følg opp søknaden din

Du har selv ansvar for å følge opp søknaden din. Du må sjekke at kontaktinformasjonen din er rett på profilsiden du får i søknaden din, og du bør sjekke e-posten din jevnlig - selv om du er på ferie.

4. Svar på studietilbudet

Du må svare på tilbud du får om studieplass og alle tilbud om ventelisteplass. Du mister plassen hvis du ikke svarer innen svarfristen.


Mulighet for restplasser

Når det nasjonale opptaket er foretatt, overtar den enkelte fagskole selv opptaket. Dersom det er ledige plasser, og det kan det være på mange linjer, kan skolene tildele studieplasser helt fram til skolestart.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

b) Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i videregående kurs 1 og 2 i yrkesfaglige studieretninger.

c) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Her finner du regler for opptak til teknisk fagskoleutdanning.

Opptakskrav helsefag

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.
b) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
c) Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Her finner du regler for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag.

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.

Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger.

Studielån og stipend

Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Heltidsstudium ved de fylkeskommunale toårige tekniske fagskolene er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. I tillegg kommer eventuelle kostnader til laboratoriemateriell. Noen skoler er med i en studentskipnad som legger til rette for studentvelferd. Det er en liten kostnad for hver student forbundet med det.

Velger du deltid eller nettbaserte studier, er det som regel en studieavgift for de ekstrakostnadene dette medfører. Kontakt skolen for detaljer.