Slik søker du

Bilde
Studenter i forelesningssal

Søknadsfristen for opptak til høyere yrkesfaglige utdanninger er i år 15. april. Du søker opptak til høyere yrkesfaglige utdanninger via Samordna opptak.

Du søker opptak til høyere yrkesfaglige utdanninger via Samordna opptak. 

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.samordnaopptak.no

På www.samordnaopptak.no finner du 
informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder.

For spørsmål om søking og om Samordna opptak kontakter du:

Samordna opptak
sokerinfo@samordnaopptak.no
Telefon 21 49 56 09

www.samordnaopptak.no

Hovedprinsippet i det samordna opptaket er én søknad per person. En person/søker kan elektronisk søke opptil ti studier i prioritert rekkefølge. Søkeren får tilbud om studieplass på sitt høyeste prioriterte studieønske hvor søkeren er kvalifisert, og har nok poeng til en studieplass i konkurranse med andre søkere.

På www.samordnaopptak.no og www.utdanning.no kan du lese mer om fagskoler og hvordan du søker.

Fire viktige trinn:

1. Registrer søknaden din

Du må registrere og fullføre søknaden din før søknadsfristen. I studieoversikten hos Samordna opptak finner du informasjon om fagskolestudiene du kan søke.

2. Last opp dokumentasjonen din

Etter at du har sendt inn søknaden, må du selv laste opp dokumentasjonen din.

3. Følg opp søknaden din

Du har selv ansvar for å følge opp søknaden din. Du må sjekke at kontaktinformasjonen din er rett på profilsiden du får i søknaden din, og du bør sjekke e-posten din jevnlig - selv om du er på ferie.

4. Svar på studietilbudet

Du må svare på tilbud du får om studieplass og alle tilbud om ventelisteplass. Du mister plassen hvis du ikke svarer innen svarfristen.

For spørsmål om utdanningen og annen informasjon om tilbudet, må du kontakte oss. For spørsmål om søkningen og om Samordna opptak kontakter du:

Samordna opptak
sokerinfo@samordnaopptak.no
Telefon 21 49 56 09
Kontakt Samordna opptak

Søknadsfrister

Den årlige søknadsfristen til høyere utdanning via Samordna opptak, er 15. april kl. 23.59. Hvert år kan man også søke på ledige studieplasser etter hovedopptaket, dette skjer som oftest i slutten av mai. Du finner mer informasjon på Samordna opptak.

Utdanninger der du søker om opptak direkte til Fagskolen Innlandet, har ofte avvikende søknadsfrist og oppstart. Sjekk den aktuelle utdanningen for mer informasjon.  

Spesielle opptakskrav

Enkelte studier, modulutdanninger og kurs kan ha spesielle opptakskrav knyttet til praksis eller erfaring. Søkerutinene kan også variere. Du finner mer informasjon om dette på hver enkelt studiebeskrivelse på våre nettsider www.fagskolen-innlandet.no/studier.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Her finner du regler for opptak til teknisk fagskoleutdanning.

 

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet.Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeidsog samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomførefagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Her finner du regler for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag.

 

Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Heltidsstudium ved de fylkeskommunale toårige tekniske fagskolene er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. I tillegg kommer eventuelle kostnader til laboratoriemateriell. Noen skoler er med i en studentskipnad som legger til rette for studentvelferd. Det er en liten kostnad for hver student forbundet med det.

Velger du deltid eller nettbaserte studier, er det som regel en studieavgift for de ekstrakostnadene dette medfører. Kontakt skolen for detaljer.

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.

Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger.

Når det nasjonale opptaket er foretatt, overtar den enkelte fagskole selv opptaket. Dersom det er ledige plasser, og det kan det være på mange linjer, kan skolene tildele studieplasser helt fram til skolestart.