Nå tilbyr vi et helt nytt studium innen vann og avløp

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) sin «State of the nation 2021» viser at det er et etterslep på over 500 milliarder kroner innenfor VA-sektoren. Nå utvikles et nytt studium på Fagskolen Innlandet som svar.

Det vil være et behov for nærmere 150 nye driftsoperatører hvert år de neste 10 årene. Som et svar på utfordringene tilbyr Fagskolen Innlandet nå et nettbasert VA-studium over 4 år. Studiet er utviklet i samarbeid med bl.a. Norsk Vann, som er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Studiet gir oppdatert kompetanse innen kommunalteknikk, vannforsyning, avløpsteknikk, hydraulikk og pumper. Studiet kvalifiserer for ledelse av drift, forvaltning, utvikling og oppgradering av kommunale og interkommunale VA-anlegg.

Vannforsyning

I gjennomsnitt forsvinner 30% av vannet på vei til forbrukerne ved lekkasjer i korroderte og ødelagte ledninger, noe som gir store økonomiske konsekvenser nå, men ikke minst for fremtidige generasjoner. Infrastrukturen flere steder er nærmere 100 år, de neste 20 krever betydelige investeringer i ledningsnett og renseanlegg. 

Sikker transport av avløpsvann og rensekrav er de viktigste vurderingskriteriene for standarden på avløpstjenestene. Ved siste sammenstilling i juni 2019 overholdt under halvparten av rense-anleggene kravene stilt i avløpsdirektivet mht. fosfor- og nitrogenfjerning. Økt fokus på miljøgifter, mikroplast og legemiddelrester legger ytterligere trykk.

Rekrutteringsbehovet

Det har ikke eksistert en formell fagutdanning for driftspersonell i vannbransjen, og halvparten av kommunene rapporterer at de har utfordringer med å skaffe kvalifisert personell. Operatører rekrutteres i dag fra en rekke ulike yrkesutdanninger, blant annet rørleggere. 

Arbeidet med å etablere utdanningsløp i videregående skoler og fagskoler rettes nå mot vannbransjens behov. RIFs råd er å etablere mer effektive prosesser og øke gjennomføringskraften. Derfor vil VA-ingeniører bli viktig i framtiden for å gi bransjen den nødvendige kompetansen som etterspørres.

Om studiet

Ferdig utdannede fagskoleingeniører skal kunne planlegge, prosjektere og drive anlegg som forsyner befolkning og industri med rent vann og sørge for forsvarlig håndtering av avløpsvann slik at forurensning ikke forekommer. I tillegg arbeider VA-ingeniørene med å forhindre flom i tettbygde strøk på grunn av regnvann. 

Studiet gir innsikt i kjemiske, mekaniske og biologiske prosesser i vann for å kunne velge gode vannkilder og verne vannmiljøet mot forurensning. Man får kompetanse i dimensjonering, bygging og drift av vannledningsnett og avløpsnett for både avløpsvann og regnvann, samt anlegg for rensing av drikkevann og avløpsvann. Dette kombineres med nær kontakt med næringslivet, både i offentlig og privat regi.

Du finner informasjon om studiet, opptakskrav og hvordan du søker i studiebeskrivelsen