Bransjeprogram Treindustri

Bransjeprogrammet (pilot 2020) er et offentlig finansiert tilbud om kortere etterutdanninger for fagarbeidere. Framtidens arbeidsliv trenger framtidens fagkompetanse.
Bilde
Husk søknadsfristen

Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang. Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet for at ingen skal gå ut på dato og slik at flere kan stå i jobb lenger. Korte og spissede utdanninger på fagskolenivå bidrar til å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Fagskolene og næringslivet kan utvikle et samarbeid for å styrke kompetansen til bedriften og dermed bedre konkurranseevnen.

Mål
Vårt mål er å utvikle kompetansen til deg som fagarbeider som gjør deg i  bedre stand til å se din rolle i bedriften, og slik at du på en god måte kan bidra til utvikling av arbeidsprosessen og virksomheten.

Utdanningen vil gi deg et grunnlag slik at du kan styrke din egen kompetanse innen ulike tema/fag, som f.eks tegning, skriving, bruke regneark, dokumen- tere og presentere en sak.

Opptakskrav
Fagbrev/svennebrev eller minimium 5 års relevant praksis. Realkompetanse kan vurderes.

MODULER

VÅREN 2020

Digitale verktøy og produksjonsforståelse - 7,5 stp.

Digitale verktøy og tegningsforståelse

 • Regneark
 • Skriveprogram   .
 • Samskriving og kommunikasjon
 • Digitale møter
 • Datastruktur
 • Tegne og modelleringsverktøy
 • Tegningsforståelse

Produksjons- og prosessforståelse

 • Produksjonsgrunnlag, materiallære
 • Prosessforståelse, maskinering
 • Samhandling, samvirke konstruktør – operatør - montør

 

PLANLAGT HØSTEN 2020  (lyses ut etter sommeren)

Forbedringsprosesser og mellommenneskelig samspill i egen bedrift - 7,5 stp.

Verdiskaping  

 • Verdikjeder
 • Logistikk
 • Kvalitet
 • Prosessflyt
 • Tapsanalyser
 • Forbedringspotensial
 • Kalkulasjon
 • Endringsprosesser
 • Industriell produksjon

HMS  

 • HMS og arbeidsmiljø ved bedrift i utvikling

Bærekraft og miljø  

 • Miljøaspekter  
 • Bærekraft  
 • Gjenbruk, resirkulering, avfallshåndtering

Organisasjon og roller  

 • Organisasjon, roller, ansvar, myndighet mm  
 • Intern kompetanseoverføring  
 • Nyskaping og innovasjon

Modulene gjennomføres med tre samlinger á to dager + oppgavejobbing  i de to mellomperiodene. Det arrangeres 1-2 videomøter som avtales  på ettermiddag/kveld for veiledning i mellomperiodene. Det er anbefalt  å sette av ca. 1 t pr dag, 5-6 dager pr uke i mellomperiodene. Trening  gir mestring.

Modulen digitale verktøy og produksjonsforståelse har et grunnleggende innhold og gir kunnskap som er nyttig hvis du senere vil ta modulen forbedringsprosesser og mellommenneskelig samspill i egen bedrift.

Det er ingen studieavgift for piloten.

SØKNADSFRIST: 20. FEBRUAR 

Kontakt Arne S. Høy tlf. 942 04 000 / 61 14 54 00