Slik søker du på et fagskolestudium

Vil du begynne på fagskole? 15. april er søknadsfrist for det nasjonale opptaket, og du må søke elektronisk på www.vigo.no

Fagskolen gir yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller likeverdig realkompetanse (fag-/svennebrev og/eller lang praksis). På www.fagskoleopptak.no finner du viktig informasjon om elektronisk søking og dokumentasjonskrav. Har du spørsmål om utdanningen, kan du kontakte Nasjonalt opptakskontor for fagskolen (telefon 51516885, epost fagskoleopptak@rogfk.no).

Du velger fritt skole og fagskoletilbud uavhengig av hvilket fylke du bor i.

Husk at det nasjonale opptaket er 15.april!

Søknadsfrist for det nasjonale opptaket er 15.april, og det skal søkes elektronisk på www.vigo.no. Ved innlogging på www.vigo.no kreves passord og engangskode til MinID, smartkort fra Buypass, USB-pinne fra Commfides eller BankID. Bare unntaksvis (se under) kan det søkes på papir.

Når søknaden din er registrert i www.vigo.no, og du har godkjent karakterer fra skolegang og/eller fag/svennebrev, er det ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon om dette, da ser opptakskontor/skolene de samme karakterene som deg. Husk å laste opp all dokumentasjon under punktet Vedlegg på det du registrerer selv (utdanning, fag-svennebrev/praksis, attester).

Mangler du norsk fødsels- og personnummer?

Bare dersom du ikke har norsk fødsels- og personnummer, kan du benytte papirsøknadsskjema. Skjema finner du www.fagskoleopptak.no (søke papir).

Svar i mai

Når det nasjonale opptaket er foretatt, sendes det ut melding om dette på epost i løpet av mai (med svarfrist 30.mai). Suppleringsopptak (andre opptak) gjøres kjent i juni, etter dett overtar den enkelte fagskole selv opptaket. Dersom det er ledige plasser, og det kan det være på mange linjer, kan skolene tildele studieplasser helt fram til skolestart. NB: Det er mulig å søke studieplass også etter 15. april, men da må dette gjøres på papir og direkte til den enkelte skole.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  • a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  • b) Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i videregående kurs 1 og 2 i yrkesfaglige studieretninger.
  • c) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Her finner du regler for opptak til teknisk fagskoleutdanning.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til kravene nevnt over, må søkere til maritim utdanning dokumentere ha bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60).

Opptakskrav helsefag

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
b) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
c) Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Her finner du regler for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag.

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.

Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger.

Studielån og stipend

Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Heltidsstudium ved de fylkeskommunale toårige tekniske fagskolene er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. I tillegg kommer eventuelle kostnader til laboratoriemateriell. Noen skoler er med i en studentskipnad som legger til rette for studentvelferd. Det er en liten kostnad for hver student forbundet med det.

Velger du deltid eller nettbaserte studier, er det som regel en studieavgift for de ekstrakostnadene dette medfører. Ring skolen for detaljer.

Publisert: 15.03.16, Kl. 11:59 / Av: Lars-Ludvig Røed