Veiplanlegger i skogbruket

En skogsbilvei er et varig inngrep i naturen og er en kostbar investering for den som er byggherre, og derfor er det viktig at man bygger og vedlikeholder en infrastruktur som kan stå seg over tid.  

Skogbruket trenger helhetlig infrastrukturløsninger i møte med framtidas skogskjøtsel, driftsteknikk og kjøretøyer. Veiplanleggeren må evne å sette skogbruk sammen med tekniske krav for oppbygging av vei slik at veien blir en aktiv del av hvordan skogen driftes. Hensyn til miljø og ulike aspekt i forhold til skogens verdi skal også vektlegges. I tillegg må veiplanleggeren i dag ha kompetanse innen digital planlegging, kunne hente ut informasjon fra digitale databaser og kartverk og kunne ta hensyn til både skogbruket og miljø. Gode evner til å vurdere, planlegge og gjennomføre nybygging og ombygging av skogsveier er nøkkelen til en fremtidsrettet infrastruktur i skogen. 

Hva lærer du?

Fagskoletilbudet «Veiplanlegger i skogbruket» er et tiltak for å heve nivået på utdanningen av veiplanleggere, der skogfag, tekniske veifag og digitale verktøy settes sammen til et studie som skal sette premissene for et effektivt og bærekraftig skogbruk.  Studiet passer for deg som jobber, eller har jobbet, inn mot skognæringen eller skogforvaltning, er skogeier, jobber som rådgiver innen skogbruk, jobber eller har jobbet med anlegg/veibygging eller lignende relevant erfaring. 

Emner /moduler:

 • Tekniske veifag, digitale kilder og innføring i skogbruk
 • Veiplanlegging i praksis
 • Helhetlig planlegging og administrasjon

Opptaksvilkår er beskrevet i gjeldende Forskrift om høyere utdanning ved Fagskolen Innlandet https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113

Denne beskriver blant annet:

 • Generelt opptaksgrunnlag
 • Opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis
 • Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (Betinget opptak)
 • Opptak på visse vilkår
 • Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning
 • Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Kvalifiserende fagbrev/yrkeskompetanser for utdanningen er:

Naturbruk: 

 • Skogfaget (skogsoperatør) 
 • Landbruk (agronom) 

Bygg og anleggsteknikk:

 • Anleggsmaskinførerfaget 
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget  
 • Anleggsgartnerfaget  

Har du fagbrev som ikke er listet opp ovenfor kan dette brukes som en del av dokumentasjonen ved søknad på bakgrunn av praksis/realkompetanse.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: Ettårig
Omfang: 20 studiepoeng
Kostnad: 
Oppstart: 
Søknadsfrist: 
Spørsmål: 

Lenke til søkeportal kommer