Planteproduksjon

Studiet legger størst vekt på produksjon av korn og oljevekster, grovfôr og potet. Foto: Terje Heiestad

Planteproduksjon og driftsledelse

Utdanningen tar for seg produksjon av korn og oljevekster, grovfôr og potet.

Studiet er særlig aktuelt for bønder/­kommende bønder, ansatte/framtidig ansatte i landbrukets rådgivnings­tjenester, agronomer og fagarbeidere i landbruk. Med Stortingets målsetting om 20 prosent økning i matproduksjonen øker kravene til effektiv drift. Skal målet nås på en bærekraftig måte, ­trenger hele næringen mer kompetanse.

Hva lærer du?  

Studiet består av tre hoved emner og et avsluttende hovedprosjekt:

 • Driftsledelse og økonomi
 • Planteproduksjon
 • Klima og miljø
 • Hovedprosjekt

Studiet er samlingsbasert med noe nettbasert undervisning/veiledning i tillegg. Arbeidsformer er forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, utflukter, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Du skal også være ute i bedrift (40 timer), og gårdsbesøk er en viktig del av undervisningen. Skolen samarbeider tett med næringslivet og henter lærerkrefter fra landbrukets rådgivningstjenester og organisasjoner.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse til å etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på plante­produksjon, eller fungere som rådgiver innen agronomi og miljø- og energiplanlegging.

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Akvakulturfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Gartnerfaget
 • Gartnernæring
 • Hestefaget
 • Hovslagerfaget
 • Idrettsanleggsfaget
 • Landbruk
 • Reindriftsfaget
 • Skogfaget

Det vil bli gitt nærmere informasjon om litteratur og fagstoff ved studiestart.