Planteproduksjon

Studiet legger størst vekt på produksjon av korn og oljevekster, grovfôr og potet. Foto: Terje Heiestad

Planteproduksjon og driftsledelse

Stortingets målsetting om 20 prosent økning i matproduksjonen øker kravene til effektiv drift. Skal målet nås på en bærekraftig måte, ­trenger hele næringen mer kompetanse. Dette samlingsbaserte studiet gir deg ­kunnskapen du trenger innen både landbruks- og ledelsesfag for å ­optimalisere driften din.

Studiet retter seg mot bønder/­kommende bønder, ansatte/framtidig ansatte i landbrukets rådgivnings­tjenester, agronomer og fagarbeidere i landbruk. Studiet legger størst vekt på produksjon av korn og oljevekster, grovfôr og potet. Etter endt studie skal du ha kompetanse til å etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på plante­produksjon eller fungere som rådgiver innen agronomi og miljø- og energiplanlegging.

Oppstart

Høst 2023: Hvam VGS.

Studiet er samlingsbasert med noe nettbasert undervisning/veiledning i tillegg. Arbeidsformer er forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, utferder, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Du skal også være ute i bedrift (40 timer). Skolen samarbeider tett med næringslivet og henter lærerkrefter fra landbrukets rådgivningstjenester og organisasjoner. Gårdsbesøk er sentralt i studiet, og disse brukes også som caser i undervisningen.

Studiet betår av tre hovedemner, i tillegg til det avsluttende hoved­prosjektet:

 1. Driftsledelse og økonomi
 2. Planteproduksjon
 3. Klima og miljø
 4. Tverrfaglig hovedprosjekt

Etter fullført og bestått studie oppnås tittelen «Agrotekniker innen plante­produksjon og driftsledelse». Kompetansen kan brukes på egen gård, i råd­givningsaparatet for landbruket eller som fagarbeider. Studiet gir sammen med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) mulighet for å jobbe som faglærer på videregående skole

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Akvakulturfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Gartnerfaget
 • Gartnernæring
 • Hestefaget
 • Hovslagerfaget
 • Hovslagerfaget
 • Idrettsanleggsfaget
 • Landbruk
 • Reindriftsfaget
 • Skogfaget