Planteproduksjon og driftsledelse

OPPSTART HØSTEN 2021. Stortingets målsetting om 20 prosent økning i matproduksjonen øker kravene til effektiv drift. Skal målet nås på en bærekraftig måte, ­trenger hele næringen mer kompetanse. Dette samlingsbaserte studiet gir deg ­kunnskapen du trenger innen både landbruks- og ledelsesfag for å ­optimalisere driften din.

Studiet retter seg mot bønder/­kommende bønder, ansatte/framtidig ansatte i landbrukets rådgivnings­tjenester, agronomer og fagarbeidere i landbruk. Studiet legger størst vekt på produksjon av korn og oljevekster, grovfôr og potet. Etter endt studie skal du ha kompetanse til å etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på plante­produksjon eller fungere som rådgiver innen agronomi og miljø- og energiplanlegging.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruk, programområdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, naturbruk og reindrift. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert med noe nettbasert undervisning/veiledning i tillegg. Arbeidsformer er forelesninger, opp­gaveløsning, presentasjoner, utferder, gruppearbeid og tverrfaglig prosjekt­arbeid. Studenten skal også være ute i bedrift (40 timer). Skolen ­samarbeider tett med næringslivet og henter lærerkrefter fra landbrukets rådgivnings­tjenester og organisasjoner. Gårdsbesøk er sentralt i studiet, og disse brukes også som caser i undervisningen.

Studiet betår av tre hovedemner, i tillegg til det avsluttende hoved­prosjektet:

  1. Driftsledelse og økonomi
  2. Planteproduksjon
  3. Klima og miljø
  4. Tverrfaglig hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter fullført og bestått studie oppnås tittelen «Agrotekniker innen plante­produksjon og driftsledelse». Kompetansen kan brukes på egen gård, i råd­givningsaparatet for landbruket eller som fagarbeider.  Studiet gir sammen med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) mulighet for å jobbe som faglærer på videregående skole

Studiested

Hvam videregående skole

Oppstart

Hvam videregående skole, høsten 2021