Økologisk landbruk

Etterspørselen etter økologisk mat øker, mens produksjonen i Norge avtar. Næringa og offentlige myndigheter har imidlertid en felles målsetting om å dekke opp etterspørselen med norskproduserte varer. Studiet skal gi økt kunnskap om produksjon av økologisk mat, og hvilke virkninger produksjonen har for matproduksjonen, klima og miljø.

Studiet gir også kunnskap i landbruksøkonomisk driftsledelse og strategiske vurderinger på foretaksnivå. Studiet gir kunnskap for den enkelte bonde og andre som vil produsere økologisk mat, og for den som ønsker kompetanse for praktisk rådgiving.

Studiet retter seg mot bønder/kommende bønder som har eller ønsker å legge om til økologisk drift, ansatte i rådgivingsapparatet og forvaltning innen landbruket, faglærere og fagarbeidere. Studieplanen er utviklet i samarbeid med næringa, og skolene samarbeider med aktuelle miljøer innenfor økologisk landbruk i gjennomføring av studiet. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruk, programområdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, naturbruk og reindrift. 

2. Fem års praksis relevant yrkeserfaring og/eller annen skolegang.
Les mer på skolenes hjemmesider.

Oppbygging og arbeidsformer

Samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. I tillegg kommer noe nettbasert undervisning og veiledning. Det legges opp til 22 samlinger over én til tre dager, sju samlinger på Sogn jord- og hagebruksskule og femten samlinger på Hvam videregående skole. 

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til hovedprosjektet:
1. Driftsledelse og økonomi
2. Jord- og plantekultur 
3. Husdyrproduksjon 
4. Hovedprosjekt 

Fullstendig studieplan kan hentes på  www.hvam.vgs.no eller www.fagskolen-innlandet.no

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Agrotekniker økologisk landbruk». Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsapparatet for landbruket eller som fagarbeider i landbruket. Studiet gir sammen med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) mulighet for å jobbe som faglærer på videregående skole.

Studiested

Studiet gjennomføres i samarbeid med Hvam videregående skole og Sogn Jord- og Hagebruksskule.