Bærekraftig logistikk i helseforetak

Modulutdanning: Målet med denne modulen er at du etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om bærekraftig logistikk i helseforetak.

Studietilbudet er et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.  

Denne modulen er en del av studietilbudet logistikk i helseforetak.

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Bærekraftig innkjøp
  • Avfallshåndtering
  • Returlogistikk

I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer, og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er å standardisere arbeidsoppgaver og samle lignende arbeidsoppgaver i en rolle for å effektivisere disse oppgavene og frigjøre tid hos helsepersonell, slik at disse kan bruke all sin tid på kjernevirksomheten i helseforetaket (pasientbehandling). Etter gjennomført modulutdanning skal du ha kunnskap om hvordan man i praksis kan bidra til økt sortering av avfall og redusert returlogistikk, i tillegg til å kunne delta aktivt i arbeidet for at bedriften strekker seg etter interne og nasjonale bærekraftmål.

 Du skal kunne kartlegge en logistikksituasjon langs verdi- og forsyningskjeder på en bærekraftig måte, identifisere faglige problemstillinger og behov for bærekraftige tiltak.  Du skal kunne bygge relasjoner og utveksle synspunkter om god praksis med andre i egen organisasjon og forsyningskjeden ellers.

Grunnlaget for opptak er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 14, 2024
Søknadsfrist: 04.03.2024
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal

Logistikk i helseforetak er en modulutdanning sammensatt av 3 moduler. Modulutdanningen handler om hvordan ansatte i helsesektoren som i dag jobber med logistikk, uavhengig av utdanningsbakgrunn, kan bidra operativt og effektivt til en forbedret forsynings- og verdikjede. Dette resulterer i frigjort tid for helsepersonell. Studenten vil dermed lære å være med og skape god pasientflyt, og på den måten bidra til god logistikk i pasientforløpet. Studietilbudet er et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.  

Studiet består av tre moduler på 5 studiepoeng hver: 
1.    Grunnleggende logistikk i helseforetak
2.    Praktisk logistikk i helseforetak
3.    Bærekraftig logistikk i helseforetak