Logistikk i helseforetak

Logistikk i helseforetak er en modulutdanning sammensatt av 3 moduler. Modulutdanningen handler om hvordan ansatte i helsesektoren som i dag jobber med logistikk, uavhengig av utdanningsbakgrunn, kan bidra operativt og effektivt til en forbedret forsynings- og verdikjede.

En bedre og mer effektiv logistikk resulterer i frigjort tid for helsepersonell som kan sette søkelys på pasientnært arbeid. Studenten vil dermed være en bidragsyter til god pasientflyt, og dermed god logistikk i pasientforløpet. Studietilbudet har et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen, der målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.

Studiet består av tre moduler på 5 studiepoeng hver: 

 1. Grunnleggende logistikk i helseforetak
 2. Praktisk logistikk i helseforetak
 3. Bærekraftig logistikk i helseforetak

Hva lærer du?

Det overordnede læringsutbytte etter gjennomført opplæring er at studenten kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver direkte inn i sitt helseforetak knyttet inn mot spesialiseringen. I dette studiet skal studenten øke sin kompetanse innen logistikk, vare-, informasjons- og økonomiflyt, samhandling på tvers av avdelinger, bærekraft, avfallshåndtering, returlogistikk, smittevern og digitalisering. 

Hver modul starter med en fysisk samling for å bli kjent, knytte oppgaver i arbeidslivet til studiet, få på plass grupper/ prosjektoppgave og etablere tilgang på læringsplattformer. Modulene avsluttes også med en fysisk samling der studentene presenterer gruppeoppgave, “case”, som er knyttet til et konkret problem i eget foretak, bedriftsbesøk og individuell eksamen. 

Modulene avsluttes også med en fysisk samling. Her presenterer studentene gruppeoppgave, «case», som er knyttet til et konkret problem i eget foretak. Det gjennomføres også bedriftsbesøk i løpet av denne samlingen. Samlingen avsluttes med individuell eksamen.

Planlagte opplæringsaktiviteter:  

 • Samlingsbaserte forelesninger 
 • Synkrone og asynkrone nettbaserte forelesninger med/uten gjesteforelesere
 • Bedriftsbesøk
 • Gruppearbeid med “case” i foretak 
 • Innleveringer 
 • Obligatoriske arbeidskrav 
 • Prøver 
 • Veiledning- og evalueringsmøter 

Gjennomføring

Modul 1: Grunnleggende logistikk i helseforetak (5 stp.)
Søknadsfrist: 14.08.2023. Oppstart uke 36, 2023

Modul 2 - Praktisk logistikk i helseforetak (5 stp.)
Søknadsfrist: 04.12.2023. Oppstart uke 2, 2024

Modul 3 - Bærekraftig logistikk i helseforetak (5 stp.)
Søknadsfrist: 04.03.2024. Oppstart uke 14, 2024

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søknad sendes direkte til skolen. Se informasjon om hvordan du søker under hver modulbeskrivelse.

Har du spørsmål, ta kontakt med Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781