Logistikk i helseforetak

Modulutdanning: Logistikk i helseforetak er en modulutdanning som består av 3 moduler. Modulutdanningen handler om hvordan ansatte i helsesektoren som i dag jobber med logistikk, uavhengig av utdanningsbakgrunn, kan bidra operativt og effektivt til en forbedret forsynings- og verdikjede.

En bedre og mer effektiv logistikk resulterer i frigjort tid for helsepersonell til å sette søkelys på pasientnært arbeid. Du vil dermed være en bidragsyter til god pasientflyt og dermed god logistikk i pasientforløpet. Studietilbudet er et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen, der målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.

Hva lærer du?

Studiet består av tre moduler på 5 studiepoeng hver: 

  1. Grunnleggende logistikk i helseforetak
  2. Praktisk logistikk i helseforetak
  3. Bærekraftig logistikk i helseforetak

Etter gjennomført opplæring kan du planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i ditt helseforetak. I dette studiet får du økt din kompetanse innen logistikk, vare-, informasjons- og økonomiflyt, samhandling på tvers av avdelinger, bærekraft, avfallshåndtering, returlogistikk, smittevern og digitalisering. 

Hver modul starter med en fysisk samling for å bli kjent, knytte oppgaver i arbeidslivet til studiet, få på plass grupper/ prosjektoppgave og etablere tilgang på læringsplattformer. Modulene avsluttes med en fysisk samling der dere presenterer egen gruppeoppgave, “case”, et bedriftsbesøk og en individuell eksamen. 

Modulene avsluttes også med en fysisk samling. Her presenterer dere gruppeoppgave, «case», som er knyttet til et konkret problem i eget foretak. Det gjennomføres også bedriftsbesøk i løpet av denne samlingen, som avsluttes med individuell eksamen.

Planlagte opplæringsaktiviteter:  

  • Samlingsbaserte forelesninger 
  • Nettbaserte forelesninger
  • Bedriftsbesøk
  • Gruppearbeid med “case” i foretak 
  • Innleveringer
  • Veilednings- og evalueringsmøter 

Gjennomføring

Modul 1: Grunnleggende logistikk i helseforetak (5 stp.)
Søknadsfrist: 28.08.2023. Oppstart uke 38, 2023

Modul 2 - Praktisk logistikk i helseforetak (5 stp.)
Søknadsfrist: 04.12.2023. Oppstart uke 2, 2024

Modul 3 - Bærekraftig logistikk i helseforetak (5 stp.)
Søknadsfrist: 04.03.2024. Oppstart uke 14, 2024

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal