Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

Utdanningen er spesielt til­passet spesialisttjenesten og kommunehelsetjenestens miljøarbeid for alvorlig psykisk syke med rusproblemer. Etter endt utdanning vil studenten ha tilegnet seg god kunnskap i felles kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier og lovverk for helse- og oppvekstfagene. Studenten vil også lære å legge til rette for ivaretakende og effektiv kommunikasjon basert på pasientenes behov.
Kurskode
FHH09/D
Deltid

 

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i studiet.

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning?

  • Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til oppdatert og økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.
  • Utdanningen vil gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver og større grad av mestring i jobben.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning i videregående skole.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Deltid

Utdanningen er på deltid og strekker seg over to år.

Arbeidsformer

  • Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelige for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og -arenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.
  • Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, stimulere kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill/video. 
  • Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurdering underveis, og det benyttes digital læringsplattform. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

Jobbmuligheter:
De fleste jobbene finnes innenfor den kommunale helsetjenesten. En fagskoleutdanning vil gi spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar. Du vil også være mer attraktiv på arbeidsmarkedet med din økte kompetanse (jfr. samhandlingsreformen).

Studiesteder

Studiet tilbys på Fagskolen Innlandet på Gjøvik, Karriere Oppland på Lillehammer og Storhamar videregående skole, Hamar.