Prosjektledelse - Foto: Tom Kolstad

Foto: Tom Kolstad

Prosjektledelse

Modulutdanning: Målet med modulen er at du skal få en grunnleggende kompetanse i prosjektarbeid og prosjektledelse, fra planlegging til leveranse og evaluering.

Modulen inngår i Manufacturing 4.0. 

Hva lærer du? 

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap og ferdigheter som trengs gjennom å lære metoder og verktøy som er riktig for dine prosjekter. Modulen tar for seg temaer som hvordan man planlegger, organiserer og leder et prosjekt, interessentanalyse, usikkerhetshåndtering, budsjettering og gevinstrealisering.

Temaer i modulen:

 • Begreper og kjennetegn ved prosjekt som arbeidsform  
 • Organisering og strukturering av prosjektarbeidet 
 • Nedbryting og planlegging av et prosjekt 
 • Formulering av mål i prosjekter 
 • Interessentanalyse 
 • Fremdrift og ressursplanlegging  
 • Daglig prosjektarbeid 
 • Ledelse i et prosjekt - introduksjon  
 • Hvordan jobbe i team  
 • Usikkerhet- og risikohåndtering i prosjekter  
 • Tydelig og motiverende prosjektledelse 
 • Bygging av et godt prosjektteam  
 • Lønnsomhets- og kostnadsestimering 
 • Økonomisk oppfølging 
 • Informasjon og dokumentasjon i et prosjekt 
 • Avslutning og evaluering av et prosjekt 
 • Prosjektsimulering 
 • Prosjektplanleggingsverktøyet MS Project 

Studiet er modulbasert over 12 uker med digital og desentralisert undervisning, ulikt fra modul til modul. Modulene kan tas uavhengig av hverandre. Du setter sammen de modulene som passer best etter eget behov.

Hva kan du bli? 

Utdanningen gir deg en innføring i prosjektledelse og hvordan du kan lede og delta aktivt i prosjekter. Du får kunnskap om hvordan du praktisk gjennomfører et prosjekt.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger
Lengde: 12 uker
Omfang: 10 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 37, 2023
Søknadsfrist: 18.08.2023
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, mobil 907 39 781

Lean inngår i studiet Manufacturing 4.0. Studiet består av seks enkeltmoduler, der hver modul gir 10 studiepoeng:

Du kan velge å ta en enkelt modul eller å ta alle modulene. Du kan også benytte studiet som en del av en fagskolegrad.