Kvalitetsledelse

Modulutdanning: Modulen gir en systematisk tilnærming til å planlegge, koordinere og kontrollere prosesser. Tilnærmingene er for å sikre at produkter og tjenester oppfyller kundens krav og forventninger og bedriftens mål om bærekraft og robusthet.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

For studenter i Sør-Østerdal blir det anledning til å gjennomføre enkelte av samlingene i Terningen Innovasjonspark på Elverum (se infoboks nederst på siden).

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Introduksjon og fagterminologi
  • Verdiskapende prosesser
  • Kvalitetsledelse
  • Verdiforankret ledelse / Visjonært lederskap

Du får kunnskap om teorier og verktøy i kvalitetsledelse og Industri 5.0, og kjennskap til kvalitetsledelse i et historisk perspektiv. Studiet tar for seg kvalitetsledelsesstandarder og trender innen teknologi, produksjon og konkurransesituasjon, og hensikten med kvalitetsledelse i et verdiskapnings- og bærekraftperspektiv.

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen kvalitetsarbeid og kvalitetsledelse mot industri 5.0 i tjeneste, produkt og prosessindustri. Modulen vil gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis. Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 34, 2023
Søknadsfrist: 04.08.2023
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal

Terningen Innovasjonspark på Elverum har innledet et godt samarbeid med Fagskolen Innlandet, og tilbyr fra høsten av modulbasert fagskoleutdanning innen industrifag – Industri 5.0.

Tilbudet er løftet fram i samarbeid med 6Kloke – Industriklyngen i Elverumsregionen.

Initiativet er forankret i administrativ og politisk ledelse i de seks kommunene i Sør-Østerdal, næringssjefene i regionen, Elverum Vekst, Sør-Østerdal Næringshage og Karriere Innlandet Sør-Østerdal.

Sør-Østerdalsregionen trenger utdanning på fagskolenivå for både å rekruttere, videreutvikle og beholde arbeidskraft til våre bedrifter.

Fra høsten 2023 er det oppstart av følgende moduler:

  • Kvalitetsledelse
  • Lean, prinsipper og verktøy
  • Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring

Første samling er fysisk med oppmøte på Gjøvik. Teams-samlingene og siste samling (fysisk) vil være i Terningen Innovasjonspark på Elverum.