Transportplanlegging

Modulutdanning: Transportplanlegging handler om å tilrettelegge sendinger slik at kapasiteten utnyttes best mulig. God retningsbalanse, riktig transportform og kjøretøy, og best mulig rute er viktig i planarbeidet.

Transportsystemet krever flere innsatsfaktorer og ressurser for å lykkes. Derfor blir det også viktig å dimensjonere enheter riktig i forhold til etterspørselen. God utnyttelse av enhetene gir bedre lønnsomhet og forbedrer klimaavtrykket til virksomheten. Samlasting, som betyr å samle gods fra flere avsendere og mottakere i felles enheter, bidrar til økt utnyttelse av enhetene.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Hva lærer du?

 • Planlegging av transportoppdrag.
 • Prosjektledelse og samarbeid med kunder og transportører.
 • Lovgivning, HMS, tariffavtaler, kjøre- og hviletid, arbeidstid for sjåfører.
 • Organisering, roller, krav til ledelse og medarbeidere.
 • Samarbeid mellom lager, terminal og distribusjon (3PL).
 • Inngående og utgående varestrømmer. Rutesamarbeid. Intermodale transporter.
 • Dokumenter: lasteliste, fraktbrev, ruteopplegg, booking, m.fl.

Følgende emner inngår i modulen:

 • Løsning av transportoppdrag med øvingsoppgaver. Prosjektfrakt.
 • Kjøp av lastebiltransport. Kalkyler. Prismodeller. Anbud.
 • Krav til kompetanse, IT-verktøy og kvalitet. Rett første gang.
 • Leveringsbetingelser. Incoterms. Temperaturregulerte varer. Farlig gods.
 • Lastberegning. Lastbærere. Miljøkrav.

Hva kan du bli?

Transportplanlegging egner seg for medarbeidere som ønsker å spesialisere seg innen transportadministrasjon i logistikk- og transportbedrifter, grossister, vareprodusenter, agenter og andre virksomheter som håndterer varemengder, for eksempel kjøpesentra, handelsvirksomheter med varemottak, m.fl. Utdanningen passer både for sjåfører og logistikkoperatører som ønsker videreutdanning, lagerledere, skiftledere og ulike medarbeidere i varemottak.

Det generelle grunnlaget for opptak til Teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger, 2 samlinger å to dager per modul
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 3, 2024
Søknadsfrist: 22.12.2023
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal

 • Innføring i logistikk og transport – for speditører, sjåfører, transportkjøpere og lastebileiere. CappelenDamm (Einar Spurkeland)
 • Moderne transportlogistikk. Fagbokforlaget (Eirill Bø og Stein Erik Grønland)
 • Logistikk – kort og godt. Universitetsforlaget (Eirill Bø)

 • 16.-17. mars, fysisk samling på Gjøvik
 • 23. mars, Teams-samling kl. 12.00-17.00
 • 13. april, Teams-samling kl. 12.00-17.00
 • 27. april, Teams-samling kl. 12.00-17.00
 • 11. mai, Teams-samling kl. 12.00-17.00
 • 25.-26. mai, fysisk samling på Gjøvik

Fagskolen Innlandet organiserer modulene i studiet «Transport, terminal- og lagerlogistikk», nettbasert med fysiske samlinger etter følgende plan: 

Innføring i logistikk, lager og transport (2,5 stp.)   

 • Verdikjede, roller, bærekraft og logistikkbegreper.  
 • Trender og utvikling av moderne logistikk. 

Transportplanlegging (5 stp.)  

 • Tur- og ruteplanlegging. 
 • Transportrett, etikk, lover og regler 
 • Optimalisering og bileierøkonomi 

Lager og terminalledelse (5 stp.) 

 • Netthandel, lagersystemer, terminaltyper. 
 • Kundebehov og digitalisering.  
 • LEAN, Ledelse og økonomi. 

Bærekraftig logistikk (5 stp.) 

 • Rett første gang, HMS, miljø, lov og rett 
 • Forsyningskjeder og bærekraft. 
 • Det grønne skifte og det gode eksemplet. 

Befraktere og transportbestillere (5 stp.) 

 • Befrakteroppgaver, transportmegling 
 • Transportøkonomi, bransjeproblematikk. 
 • Lover og regler 

Bylogistikk og mikrohuber (2,5 stp.)   

 • Last mile transport 
 • Hubløsninger og teknologi 
 • Økonomi   

Innkjøp og forhandlinger (5 stp.) 

 • Innkjøpsprosessen, leverandørsamarbeid. 
 • Forhandlingsprosessen. 

Hver modul gjennomføres over 5-9 arbeidsuker (avhengig om det er 2,5 eller 5 stp.), der to av ukene består av todagers fysiske samlinger. I de øvrige ukene gjennomføres modulen nettbasert med én nettsamling per uke. Omfang av forventet læringsaktiviteter er til sammen 130 timer (5 stp.) og 65 timer (2,5 stp.). 

Hver modul er frittstående, og det er mulig å ta én eller flere moduler. Det anbefales å ta innføringsfaget først, for å danne en felles plattform og forståelse for gjennomføring av de videre modulene.