Terminal- og lagerlogistikk

Transport-, terminal- og lagerlogistikk

Logistikk handler om flyten gjennom hele verdi- og forsyningskjeden, flyt av varer, tjenester, penger og kommunikasjon. Det handler om å utnytte ressurser best mulig, «ha rett type, på rett sted, til rett tid og i riktig mengde».

Studiet vil gi deg kunnskap om hvordan å optimalisere logistikkprosesser. Du vil også få bedre praktisk og teoretisk forståelse for de ulike rollene og oppgavene som finnes innenfor fagfeltet transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Styrer vi verdikjeden bedre, kan vi redusere kostnader og øke inntekter. Dermed blir driften mer lønnsom. Det forstår flere og flere, og behovet for fagfolk innen logistikk er enormt i alle bransjer. Det er behov for mer effektive og lønnsomme lager og transportører, bedre lagerplanlegging og distribusjon. Videre er fokuset på miljø, optimalisering av intern verdikjede og optimal samhandling med både kunder og leverandører i verdikjeden sentralt innen logistikk. Det samme er viktigheten og forståelsen for å redusere ikke-verdiskapende prosesser i bedrifter og bransjen generelt. 

Målet med studiet er at du etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan optimalisere logistikkprosessene, og få bedre praktisk og teoretisk forståelse for de ulike rollene og oppgavene som finnes innenfor fagfeltet transport, terminaler og lagerlogistikk.  

Gjennom alle modulene i studiet vil du få en helhetsforståelse av verdikjeder – sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden for å oppnå økonomiske resultater. 

Hva lærer du?

Studiet består av følgende moduler:

Modulene er frittstående, og det er mulig å ta én eller flere moduler. Det anbefales å ta innføringsfaget først, for å danne en felles plattform og forståelse for gjennomføring av de videre modulene. 

Hva kan du bli?

Det er stort behov for fagfolk innen logistikk i alle bransjer. Flere og flere ser nå at bedriften deres blir mer lønnsom når verdikjeden styres bedre. Det er behov for mer effektive og lønnsomme lager og transportører, bedre lagerplanlegging og distribusjon. Videre er fokuset på miljø, optimalisering av intern verdikjede og optimal samhandling med både kunder og leverandører i verdikjeden sentralt innen logistikk. Det samme er viktigheten og forståelsen for å redusere ikke-verdiskapende prosesser i bedrifter og bransjen generelt. Gjennom denne utdanningen kan du bli den fagpersonen som gjør en forskjell for en bedrift.

Gjennomføring

Hver modul gjennomføres over 5-9 arbeidsuker (avhengig om det er 2,5 eller 5 stp.), der det i to av ukene avvikles todagers fysiske samlinger. I de øvrige ukene gjennomføres modulen nettbasert med én nettsamling per uke. Omfang av forventet læringsaktiviteter er til sammen 130 timer (5 stp.) og 65 timer (2,5 stp.). 

Modul 1: Innføring i logistikk, lager og transport
Søknadsfrist 16.01.2023. Oppstart uke 4, 2023

Modul 2: Transportplanlegging
Søknadsfrist 24.02.2023. Oppstart uke 11, 2023

Modul 3: Lager og terminalledelse
Søknadsfrist 04.09.2023. Oppstart uke 38, 2023

Modul 4: Bærekraftig logistikk
Søknadsfrist 16.12.2023. Oppstart uke 2, 2024

Modul 5: Befraktere og transportbestillere
Søknadsfrist 08.05.2023. Oppstart uke 21, 2023

Modul 6: Bylogistikk og mikrohuber
Søknadsfrist 05.02.2024. Oppstart uke 14, 2024

Modul 7: Innkjøp og forhandlinger
Søknadsfrist 16.06.2024. Oppstart uke 33, 2024

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søknad sendes direkte til skolen. Se informasjon om hvordan du søker under hver modulbeskrivelse.

Har du spørsmål, ta kontakt med Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781