Praktisk logistikk i helseforetak

Modulutdanning: I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer, ofte av helsepersonell, og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er i større grad å standardisere arbeidsoppgaver og samle lignende arbeidsoppgaver i en rolle for å effektivisere disse oppgavene og frigjøre tid hos helsepersonell slik at disse kan bruke all sin tid til pasientnært arbeid.

Målet med denne modulen er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om logistikk for forsyningsmedarbeideren.

Denne modulen er en del av studietilbudet logistikk i helseforetak.

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Optimalisering av daglig drift
  • Digitalisering
  • Smittevern

Studentene skal ha kunnskap om endringskompetanse, Lean og hvordan denne metodikken kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon, digitalisering og grunnleggende smittevern for å forhindre smittespredning på forbruksmateriell. Studentene skal kunne kartlegge en logistikksituasjon langs verdi- og forsyningskjeden, samt identifisere faglige problemstillinger og behov for operative tiltak. De skal kjenne til hvordan prosesser og forsyningskjeder kan effektiviseres. Studentene skal kunne bygge relasjoner og utveksle synspunkter om god praksis med andre i egen organisasjon, samt i forsynings- og verdikjeden ellers.

Det generelle grunnlaget for opptak til Teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger, 2 samlinger å to dager per modul
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 2, 2024
Søknadsfrist: 04.12.2023
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, e-post: ruthof@fagskolen-innlandet.no, tlf. 907 39 781

Logistikk i helseforetak er en modulutdanning sammensatt av 3 moduler. Modulutdanningen handler om hvordan ansatte i helsesektoren som i dag jobber med logistikk, uavhengig av utdanningsbakgrunn, kan bidra operativt og effektivt til en forbedret forsynings- og verdikjede. Dette resulterer i frigjort tid for helsepersonell som kan sette søkelys på pasientnært arbeid. Studenten blir en bidragsyter til god pasientflyt, og bidrar til god logistikk i pasientforløpet. Studietilbudet har et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.   

Studiet består av tre moduler på 5 studiepoeng hver: 
1.    Grunnleggende logistikk i helseforetak
2.    Praktisk logistikk i helseforetak
3.    Bærekraftig logistikk i helseforetak