Innføring i logistikk, lager og transport

Modulutdanning: Lurer du noen ganger på hva logistikkbegrepene betyr og ikke alltid henger med i faguttrykkene? Du får i denne modulen grunnleggende kunnskap om hva logistikk er, hva begrepene betyr og bedre forståelse for sammenhenger i bransjen.

Modulen inneholder logistikkteori, begreper og sammenheng. For å kunne forstå hvordan alt henger sammen, vil denne modulen sette fokus på begreper og roller og skape en bredere forståelse for logistikk som fag. Du lærer hvordan vi kan utvikle og bedre logistikken i verdikjeden og egen bedrift, både med tanke på økonomi og bærekraft. Digitale verktøy er viktige for effektiv logistikk. Modulene vil gi kunnskaper om hvordan dette kan påvirke verdikjeden. I tillegg vil modulen omhandle trender i logistikkfaget. 

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Hva lærer du?

Utdanningen inneholder følgende temaer:

 • Introduksjon i logistikk  
 • Begreper og sammenhenger 
 • Verdikjeder 
 • Roller innen logistikk 
 • Logistikktrender  
 • Grunnleggende innføring i digitale verktøy som Canvas, Word og Teams.

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Studiet kvalifiserer for jobber som omhandler logistikk generelt, om det er innen transportvirksomheter, lager, spedisjon, terminaler, grossister, industri, helse eller andre offentlig virksomheter. Du kan også jobbe som rådgiver, lagerleder, terminalleder, befrakter og andre mellomlederstillinger. 

Fullført modul gir 2,5 studiepoeng. Hvis du ønsker å ta flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer. 

Det generelle grunnlaget for opptak til Teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger, 2 samlinger å to dager per modul
Lengde: 5 uker
Omfang: 2,5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 33, 2023 (Neste oppstart: Uke 46, 2023)
Søknadsfrist: 30.07.2023 (Neste søknadsfrist: 20.10.2023)
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal

Fagskolen Innlandet organiserer modulene i studiet «Transport, terminal- og lagerlogistikk», nettbasert med fysiske samlinger etter følgende plan: 

Innføring i logistikk, lager og transport (2,5 stp.)   

 • Verdikjede, roller, bærekraft og logistikkbegreper.  
 • Trender og utvikling av moderne logistikk. 

Transportplanlegging (5 stp.)  

 • Tur- og ruteplanlegging. 
 • Transportrett, etikk, lover og regler 
 • Optimalisering og bileierøkonomi 

Lager- og terminalledelse (5 stp.) 

 • Netthandel, lagersystemer, terminaltyper. 
 • Kundebehov og digitalisering.  
 • LEAN, Ledelse og økonomi. 

Bærekraftig logistikk (5 stp.) 

 • Rett første gang, HMS, miljø, lov og rett 
 • Forsyningskjeder og bærekraft. 
 • Det grønne skifte og det gode eksemplet. 

Befraktere og transportbestillere (5 stp.) 

 • Befrakteroppgaver, transportmegling 
 • Transportøkonomi, bransjeproblematikk. 
 • Lover og regler 

Bylogistikk og mikrohuber (2,5 stp.)   

 • Last mile transport 
 • Hubløsninger og teknologi 
 • Økonomi   

Innkjøp og forhandlinger (5 stp.) 

 • Innkjøpsprosessen, leverandørsamarbeid. 
 • Forhandlingsprosessen. 

Hver modul gjennomføres over 5-9 arbeidsuker (avhengig om det er 2,5 eller 5 stp.), der to av ukene består av todagers fysiske samlinger. I de øvrige ukene gjennomføres modulen nettbasert med én nettsamling per uke. Omfang av forventet læringsaktiviteter er til sammen 130 timer (5 stp.) og 65 timer (2,5 stp.). 

Hver modul er frittstående, og det er mulig å ta én eller flere moduler. Det anbefales å ta innføringsfaget først, for å danne en felles plattform og forståelse for gjennomføring av de videre modulene.