Grunnleggende logistikk i helseforetak

Modulutdanning: I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er i større grad å gi en grunnleggende innføring i hva logistikk i et helseforetak er. Målet med denne modulen er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om grunnleggende logistikk i helseforetak.

Målet med denne modulen er å gi studentene en generell innføring i hva logistikk er i et helseforetak. Dette med bakgrunn i å gi en større   forståelse for behovet for å samle lignende arbeidsoppgaver i en rolle for å effektivisere disse oppgavene. På den   måten kan en frigjøre tid hos helsepersonell, slik at disse kan bruke all sin tid på kjernevirksomheten i helseforetaket.

Modulen er en del av studietilbudet Logistikk i helseforetak. 

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Innføring i logistikk i helseforetak
  • Vareflyt

Etter gjennomført modulutdanning skal studentene ha kunnskap om grunnleggende logistikk i forsynings- og verdikjeden i et helseforetak, innkjøpets funksjon i verdikjeden, digitalisering, samt informasjons- økonomi og vareflyt i foretaket. Studentene skal kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. Målet er å være en ressurs for helseforetaket og kunne delta i diskusjoner om «beste praksis», samt å kunne bidra til en effektiv logistikk i verdi- og forsyningskjeden i helseforetaket. 

Det generelle grunnlaget for opptak til Teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger, 2 samlinger å to dager per modul
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 36, 2023
Søknadsfrist: 14.08.2023
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, e-post: ruthof@fagskolen-innlandet.no, tlf. 907 39 781

Logistikk i helseforetak er en modulutdanning sammensatt av 3 moduler. Modulutdanningen handler om hvordan ansatte i helsesektoren som i dag jobber med logistikk, uavhengig av utdanningsbakgrunn, kan bidra operativt og effektivt til en forbedret forsynings- og verdikjede. Dette resulterer i frigjort tid for helsepersonell som kan sette søkelys på pasientnært arbeid. Studenten blir en bidragsyter til god pasientflyt, og bidrar til god logistikk i pasientforløpet. Studietilbudet har et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.   

Studiet består av tre moduler på 5 studiepoeng hver: 
1.    Grunnleggende logistikk i helseforetak
2.    Praktisk logistikk i helseforetak
3.    Bærekraftig logistikk i helseforetak