Bylogistikk og mikrohuber

Modulutdanning: Bylogistikk handler om tilrettelegging av vareflyt inn til, ut fra, innen og gjennom et byområde med vekt på samhandlingen mellom byterminaler og sisteledd distribusjonen.

I byer har vi mange forskjellige vareleveranser med store variasjoner i volum og vekt. Utdanningen vil gi kunnskap om lokalisering av byterminaler og mikrohuber, og deres funksjoner og roller i byenes varedistribusjon. Bylogistikk må tilrettelegges på en effektiv og miljøbevisst måte og bidra til attraktive byer. Person- og godstransport konkurrerer om byrommet. Det kan føre til forsinkelser og andre ulemper for godssjåførene.

Bylogistikken handler både om leveranser i bykjerner, lokalisering av terminaler, adkomsten til terminaler og håndteringen av tungtransporten gjennom byområder. Bydistribusjon fram til sluttmottaker er krevende og utgjør en stor andel av transportkostnadene, selv om det er en liten del av det totale transportarbeidet. Godstransport har en stor del av byenes klimagassutslipp, lokal forurensning og støy.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Hva lærer du?

Utdanningen gir praktiske råd for smart bylogistikk, og viser prinsipper for byterminaler og mikrohuber. Eksempler på løsninger hentes fra bransjen og viser hvordan de inngår i verdikjeden. Bransjestandard for varelevering (BVL) benyttes til å belyse krav til adkomst, parkering og utforming av varemottak tilknyttet byterminaler, mikrohuber og lignende leveringssteder. Det blir lagt vekt på de tjenestene byterminaler og mikrohuber kan tilby lokalt næringsliv og kommuner. Varer blir levert på pall til byterminal. Der blir varene pakket om til sisteledd transport med elvaresykkel og distribuert videre til mottakerne. Samordning av leveranser står sentralt i modulen.

Følgende emner inngår i modulen:

 • Funksjonelle løsninger på byterminaler og mikrohuber. Transport- og håndteringshjelpemidler. Digitale verktøy.
 • Lovgivning og regelverk. HMS. Krav til arbeidsmiljø.
 • Tjenester tilknyttet byterminaler og mikrohuber.
 • Tekniske løsninger. 0-utslipp og miljø. «Grønn» varetransport. Returløsninger.
 • Tilleggstjenester.

Hva kan du bli?

Bylogistikk gir mange jobbmuligheter i terminalselskaper, kjøpesentre med eget varemottak og hos andre bedrifter som har egne varemottak og korttidslagre. Det er flere jobbmuligheter både med fysisk håndtering av varer, kundeservice og lederansvar for slike huber.

Det generelle grunnlaget for opptak til Teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger, 2 samlinger a to dager per modul
Lengde: 9 uker
Omfang: 2,5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 11, 2024
Søknadsfrist: 12.02.2024
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal

 • Bransjestandard for varelevering (BVL)
 • Svikter bylogistikken. Einar Spurkeland, artikkel i tidsskriftet Plan nr. 5/2016
 • Logistikk – kort og godt. Eirill Bø, Universitetsforlaget 2016
 • Presentasjon av aktuelle eksempler på bylogistikkløsninger.

Fagskolen Innlandet organiserer modulene i studiet «Transport, terminal- og lagerlogistikk», nettbasert med fysiske samlinger etter følgende plan: 

Innføring i logistikk, lager og transport (2,5 stp.)   

 • Verdikjede, roller, bærekraft og logistikkbegreper.  
 • Trender og utvikling av moderne logistikk. 

Transportplanlegging (5 stp.)  

 • Tur- og ruteplanlegging. 
 • Transportrett, etikk, lover og regler 
 • Optimalisering og bileierøkonomi 

Lager og terminalledelse (5 stp.) 

 • Netthandel, lagersystemer, terminaltyper. 
 • Kundebehov og digitalisering.  
 • LEAN, Ledelse og økonomi. 

Bærekraftig logistikk (5 stp.) 

 • Rett første gang, HMS, miljø, lov og rett 
 • Forsyningskjeder og bærekraft. 
 • Det grønne skifte og det gode eksemplet. 

Befraktere og transportbestillere (5 stp.) 

 • Befrakteroppgaver, transportmegling 
 • Transportøkonomi, bransjeproblematikk. 
 • Lover og regler 

Bylogistikk og mikrohuber (2,5 stp.)   

 • Last mile transport 
 • Hubløsninger og teknologi 
 • Økonomi   

Innkjøp og forhandlinger (5 stp.) 

 • Innkjøpsprosessen, leverandørsamarbeid. 
 • Forhandlingsprosessen. 

Hver modul gjennomføres over 5-9 arbeidsuker (avhengig om det er 2,5 eller 5 stp.), der to av ukene består av todagers fysiske samlinger. I de øvrige ukene gjennomføres modulen nettbasert med én nettsamling per uke. Omfang av forventet læringsaktiviteter er til sammen 130 timer (5 stp.) og 65 timer (2,5 stp.). 

Hver modul er frittstående, og det er mulig å ta én eller flere moduler. Det anbefales å ta innføringsfaget først, for å danne en felles plattform og forståelse for gjennomføring av de videre modulene.