Befraktere og transportbestillere

Modulutdanning: Befrakter og transportbestiller har et selvstendig ansvar for at transportoppdragene utføres på lovlig måte. Modulen inneholder hvilke krav som stilles til transportoppdrag med utgangspunkt i en sjekkliste for gjennomføring av oppdrag.

Befrakteren har trafikkansvar for eget ansvarsområde og avtaler fraktløsninger med transportører og agenter. Transportbestilleren kan derfor også være befrakter – eventuelt en transportkjøper. Rollene kan variere avhengig av hva slags firma man representerer og arbeider i med transportmegling, innkjøp av transporttjenester og administrative oppgaver i fraktmarkedet.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

 • Lover og regler innen transportbestilling.  NSAB. Incoterms. Toll. Kabotasje.
 • Avtalekrav og økonomi og fraktberegning. Booking. Dokumenter.
 • Bærekraft og miljø i transport. HMS. Farlig gods.
 • Spedisjon, samlasting og organisering av transportoppdrag. Transportgeografi.
 • Service og kundebehandling. Medvirkningsansvar.

Modulen gir kunnskap om praktisk drift av innkjøp i transportvirksomheter, hos transportører og i andre virksomheter, som megler, bestiller og kjøper av transporttjenester. Fagområdet dekker blant annet transportplanlegging, anbud, transportøkonomi, fraktberegning, prismodeller, kostnader, avtaleforhold, lovgivning og trender i logistikkmarkedet. Modulen inneholder også krav til underleverandører, sjåfører og miljø.  Modulen vil sette deg i stand til å gjennomføre praktiske befrakter- og bestilleroppgaver.

Hva kan du bli?

Kunnskap om befrakterfaget og transportbestilling gir muligheter for mange jobber hos vareeiere, grossister, transportører, meglere, lagerbedrifter, samlastere, m.fl. Trafikkledere, skiftledere og flere administrative stillinger vil ha nytte av utdanningen.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger, 2 samlinger a to dager per modul
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 39, 2023
Søknadsfrist: 04.09.2023
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal

 • Transportbestilleren. Einar Spurkeland, Fagbokforlaget (2018)
 • Moderne Transportlogistikk. Eirill Bø og Stein Erik Grønland, Fagbokforlaget (2014)

Fagskolen Innlandet organiserer modulene i studiet «Transport, terminal- og lagerlogistikk», nettbasert med fysiske samlinger etter følgende plan: 

Innføring i logistikk, lager og transport (2,5 stp.)   

 • Verdikjede, roller, bærekraft og logistikkbegreper.  
 • Trender og utvikling av moderne logistikk. 

Transportplanlegging (5 stp.)  

 • Tur- og ruteplanlegging. 
 • Transportrett, etikk, lover og regler 
 • Optimalisering og bileierøkonomi 

Lager og terminalledelse (5 stp.) 

 • Netthandel, lagersystemer, terminaltyper. 
 • Kundebehov og digitalisering.  
 • LEAN, Ledelse og økonomi. 

Bærekraftig logistikk (5 stp.) 

 • Rett første gang, HMS, miljø, lov og rett 
 • Forsyningskjeder og bærekraft. 
 • Det grønne skifte og det gode eksemplet. 

Befraktere og transportbestillere (5 stp.) 

 • Befrakteroppgaver, transportmegling 
 • Transportøkonomi, bransjeproblematikk. 
 • Lover og regler 

Bylogistikk og mikrohuber (2,5 stp.)   

 • Last mile transport 
 • Hubløsninger og teknologi 
 • Økonomi   

Innkjøp og forhandlinger (5 stp.) 

 • Innkjøpsprosessen, leverandørsamarbeid. 
 • Forhandlingsprosessen. 

Hver modul gjennomføres over 5-9 arbeidsuker (avhengig om det er 2,5 eller 5 stp.), der to av ukene består av todagers fysiske samlinger. I de øvrige ukene gjennomføres modulen nettbasert med én nettsamling per uke. Omfang av forventet læringsaktiviteter er til sammen 130 timer (5 stp.) og 65 timer (2,5 stp.). 

Hver modul er frittstående, og det er mulig å ta én eller flere moduler. Det anbefales å ta innføringsfaget først, for å danne en felles plattform og forståelse for gjennomføring av de videre modulene.