Bærekraftig logistikk

Modulutdanning: Bærekraftig logistikk tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og handler om hvordan bedriftens forsyningskjede kan bidra til en bærekraftig logistikk og transport. Klimaendringer krever at næringslivet reduserer sine utslipp gjennom effektiv ressursbruk.

I utdanningen tar vi for oss hvordan et skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen forsyningskjede og forbedre denne i en bærekraftig retning, samt bidra til å møte miljøkrav og kunders forventninger til en helhetlig, bærekraftig tenkning. Bærekraftig energi fra et logistikkperspektiv belyses. Modulen legger særlig vekt på gjenbruk og sammenheng mellom ulike verdikjeder.

Klimagassutslippene fra transport utgjør ca. 1/3 av de samlede klimagassutslipp i Norge. Vegtrafikken er den største kilden til utslipp i transport. Modulen vil gi kunnskap om hvordan næringslivet kan sette krav om en mer bærekraftig logistikk og transport.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Hva lærer du?

 • Forsyningsledelse og bærekraft.
 • Gjenbruk, resirkulering, livssyklusanalyser og returlogistikk.
 • Energi- og miljøeffekter av logistikk og transport.
 • Sirkulær økonomi og bærekraft og bruk av bærekraftsmålene.
 • Det grønne skiftets påvirkning av egen bransje.
 • Utfordringer til infrastruktur, miljøkrav og risikovurdering av eksempelvis varetransport i verdikjeden.
 • Bærekraftsvurderinger i praksis. Identifisere tiltak i egen bedrift.

Følgende emner inngår i modulen:

 • Forsyningskjeder og forsyningsledelse. 
 • Bærekraft og sirkulær økonomi.
 • Verdiskapning i et bærekraftperspektiv. 
 • Drivkrefter og trender i det grønne skiftet
 • Gode eksempler. Nullutslipplogistikk og -soner

Hva kan du bli?

Emnet har logistikk som «bakteppe», men gir også informasjon om noen generelle trender innen bærekraft. Modulen egner seg for medarbeidere som ønsker å bidra til å tenke fremover innenfor logistikk- og transportbedrifter, grossister, vareprodusenter, men også andre virksomheter som driver med logistikk, f. eks. innenfor det offentlige eller innen helse.

Eksempler på arbeidsoppgaver og jobber kan være planlegging, innkjøp og andre logistikkfunksjoner, annen fysisk produksjon og distribusjonsselskaper.

Utdanningen passer for deg som driver med logistikk, og som ønsker videreutdanning. Eller andre medarbeidere på ulike nivåer i bedrifter som ønsker å bidra til bærekraftig tenkning og bærekraftig logistikk i sin bedrift.

Det generelle grunnlaget for opptak til Teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger, 2 samlinger a to dager per modul
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 2, 2024
Søknadsfrist: 16.12.2023
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, e-post: ruthof@fagskolen-innlandet.no, tlf. 907 39 781

 • Forsyningskjeder og logistikk (Bø, Grønland, Jahre) 
 • Moderne transportlogistikk Fagbokforlaget Eirill Bø og Stein Erik Grønland (2014)
 • Transportbestilleren, Fagbokforlaget Spurkeland, Einar (2018) 
 • Artikler og annet fagstoff vil forekomme 
 • FNs klimamål https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal 

Fagskolen Innlandet organiserer modulene i studiet «Transport, terminal- og lagerlogistikk», nettbasert med fysiske samlinger etter følgende plan: 

Modul 1: Innføring i logistikk, lager og transport (2,5 stp.)   

 • Verdikjede, roller, bærekraft og logistikkbegreper.  
 • Trender og utvikling av moderne logistikk. 

Modul 2: Transportplanlegging (5 stp.)  

 • Tur- og ruteplanlegging. 
 • Transportrett, etikk, lover og regler 
 • Optimalisering og bileierøkonomi 

Modul 3: Lager og terminalledelse (5 stp.) 

 • Netthandel, lagersystemer, terminaltyper. 
 • Kundebehov og digitalisering.  
 • LEAN, Ledelse og økonomi. 

Modul 4: Bærekraftig logistikk (5 stp.) 

 • Rett første gang, HMS, miljø, lov og rett 
 • Forsyningskjeder og bærekraft. 
 • Det grønne skifte og det gode eksemplet. 

Modul 5: Befraktere og transportbestillere (5 stp.) 

 • Befrakteroppgaver, transportmegling 
 • Transportøkonomi, bransjeproblematikk. 
 • Lover og regler 

Modul 6: Bylogistikk og mikrohuber (2,5 stp.)   

 • Last mile transport 
 • Hubløsninger og teknologi 
 • Økonomi   

Modul 7: Innkjøp og forhandlinger (5 stp.) 

 • Innkjøpsprosessen, leverandørsamarbeid. 
 • Forhandlingsprosessen. 

Hver modul gjennomføres over 5-9 arbeidsuker (avhengig om det er 2,5 eller 5 stp.), der to av ukene består av todagers fysiske samlinger. I de øvrige ukene gjennomføres modulen nettbasert med én nettsamling per uke. Omfang av forventet læringsaktiviteter er til sammen 130 timer (5 stp.) og 65 timer (2,5 stp.). 

Hver modul er frittstående, og det er mulig å ta én eller flere moduler. Det anbefales å ta innføringsfaget først, for å danne en felles plattform og forståelse for gjennomføring av de videre modulene.