Bærekraftig logistikk

Modulutdanning: Bærekraftig logistikk tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og handler om hvordan bedriftens forsyningskjede kan bidra til en bærekraftig logistikk og transport. Klimaendringer krever at næringslivet reduserer sine utslipp gjennom effektiv ressursbruk.

Studiet omhandler hvordan et skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen forsyningskjede og forbedre denne i en bærekraftig retning, samt bidra til å møte miljøkrav og kunders forventninger til en helhetlig bærekraftig tenkning. Bærekraftig energi fra et logistikkperspektiv belyses.  Modulen legger særlig vekt på gjenbruk og sammenheng mellom ulike verdikjeder. Klimagassutslippene fra transport utgjør ca. 1/3 av det samlede klimagassutslipp i Norge. Vegtrafikken er den største kilden til utslipp i transport.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Hva lærer du?

 • Forsyningsledelse og bærekraft.
 • Gjenbruk, resirkulering, livssyklusanalyser og returlogistikk.
 • Energi- og miljøeffekter av logistikk og transport.
 • Sirkulærøkonomi og bærekraft.
 • Det grønne skiftets påvirkning på egen bransje.
 • Utfordringer til infrastruktur, miljøkrav og risikovurdering av varetransport i verdikjeden.
 • Bærekraftsvurderinger i praksis. Identifisere tiltak i egen bedrift.

Følgende emner inngår i modulen:

 • Forsyningskjeder og forsyningsledelse. 
 • Bærekraft og sirkulærøkonomi.
 • Verdiskapning i et bærekraftperspektiv. 
 • Drivkrefter og trender i det grønne skiftet
 • Gode eksempler. Nullutslipplogistikk og -soner

Hva kan du bli?

Modulen egner seg for medarbeidere som arbeider i logistikk- og transportbedrifter, hos grossister og vareprodusenter, men også i andre virksomheter som driver med logistikk i offentlig og privat virksomhet. Arbeidsoppgaver kan være planlegging, innkjøp og andre logistikkfunksjoner.

Utdanningen passer for deg som driver med logistikk og som ønsker videreutdanning, men også for andre medarbeidere på ulike nivåer i bedrifter som ønsker å bidra til bærekraftig tenkning og bærekraftig logistikk i sin bedrift.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger, 2 samlinger a to dager per modul
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 2, 2024
Søknadsfrist: 16.12.2023
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal

 • Forsyningskjeder og logistikk (Bø, Grønland, Jahre) •
 • Moderne transportlogistikk Fagbokforlaget Eirill Bø og Stein Erik Grønland (2014)
 • Transportbestilleren, Fagbokforlaget Spurkeland, Einar (2018)
 • Artikler og annet fagstoff vil forekomme
 • FNs klimamål https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Fagskolen Innlandet organiserer modulene i studiet «Transport, terminal- og lagerlogistikk», nettbasert med fysiske samlinger etter følgende plan: 

Innføring i logistikk, lager og transport (2,5 stp.)   

 • Verdikjede, roller, bærekraft og logistikkbegreper.  
 • Trender og utvikling av moderne logistikk. 

Transportplanlegging (5 stp.)  

 • Tur- og ruteplanlegging. 
 • Transportrett, etikk, lover og regler 
 • Optimalisering og bileierøkonomi 

Lager og terminalledelse (5 stp.) 

 • Netthandel, lagersystemer, terminaltyper. 
 • Kundebehov og digitalisering.  
 • LEAN, Ledelse og økonomi. 

Bærekraftig logistikk (5 stp.) 

 • Rett første gang, HMS, miljø, lov og rett 
 • Forsyningskjeder og bærekraft. 
 • Det grønne skifte og det gode eksemplet. 

Befraktere og transportbestillere (5 stp.) 

 • Befrakteroppgaver, transportmegling 
 • Transportøkonomi, bransjeproblematikk. 
 • Lover og regler 

Bylogistikk og mikrohuber (2,5 stp.)   

 • Last mile transport 
 • Hubløsninger og teknologi 
 • Økonomi   

Innkjøp og forhandlinger (5 stp.) 

 • Innkjøpsprosessen, leverandørsamarbeid. 
 • Forhandlingsprosessen. 

Hver modul gjennomføres over 5-9 arbeidsuker (avhengig om det er 2,5 eller 5 stp.), der to av ukene består av todagers fysiske samlinger. I de øvrige ukene gjennomføres modulen nettbasert med én nettsamling per uke. Omfang av forventet læringsaktiviteter er til sammen 130 timer (5 stp.) og 65 timer (2,5 stp.). 

Hver modul er frittstående, og det er mulig å ta én eller flere moduler. Det anbefales å ta innføringsfaget først, for å danne en felles plattform og forståelse for gjennomføring av de videre modulene.