Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

OPPSTART HØSTEN 2021. Grovforbasert husdyrproduksjon bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket. Samfunnets behov, slik som bærekraft og det grønne skiftet, er ivaretatt så vel som det enkelte foretaks behov.

Fjellandbruket tar vare på tradisjoner, bidrar til bosetting og holder kulturlandskapet ved like. Studiet er rettet mot forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjonene kjøtt og melk fra ku og sau, basert på beiting og dyrking av grovfor. Klimasmart landbruk tar utgangspunkt i god ressursutnytting, dyrevelferd og framtidsrettet teknologi.

Storsteigen videregående skole i Alvdal kommune ligger i en av de mest aktive jordbruksområdene i landet. I tillegg til landbruksfag får du en god ledelsesutdanning, veilederkompetanse og blir bedre i stand til å drive en lønnsom gard.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruk, programområdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, naturbruk og reindrift. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er nettbasert med samlinger over to eller tre dager. Samlingene vil inneholde forelesninger, presentasjoner, ekskursjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Vi legger stor vekt på faglig erfaringsdeling mellom studentene. Skolen samarbeider tett med nærings­livet gjennom bedriftsbesøk og gjesteforelesere.

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

  1. Driftsledelse og økonomi
  2. Planteproduksjon med fokus på ­grovfôr og beite
  3. Husdyrproduksjon
  4. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Dette er en framtidsrettet agroteknisk utdanning du kan ta mens du er i jobb.

Etter fullført og bestått studie oppnås tittelen «Agrotekniker grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket». Kompetansen kan brukes på egen gård, som en forberedelse for å ta over et gårdsbruk, i rådgivningsapparatet for landbruket eller som fagarbeider.

Studiested

Storsteigen videregående skole

Oppstart

Storsteigen ­videregående skole, høsten 2021