Grovforbasert husdyrproduksjon

Fjellandbruket tar vare på tradisjoner, bidrar til bosetting og holder kulturlandskapet ved like. Foto: Tom A. Kolstad

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

Utdanningen bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket. Sentralt står forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjon av kjøtt og melk fra ku og sau, basert på beiting og dyrking av grovfôr.

Fjellandbruket tar vare på tradisjoner, bidrar til bosetting og holder kulturlandskapet ved like. Et klimasmart landbruk handler om god ressursutnytting, dyrevelferd og framtidsrettet teknologi. Dermed ivaretas både det enkelte foretaks behov og våre felles behov som bærekraft og det grønne skiftet.

Hva lærer du?  

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

  • Driftsledelse og økonomi
  • Planteproduksjon med vekt på ­grovfôr og beite
  • Husdyrproduksjon
  • Hovedprosjekt

Utdanningen er nettbasert med samlinger over to eller tre dager. Arbeidsformer er: forelesninger, presentasjoner, ekskursjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Sentralt står faglig erfaringsdeling mellom studentene.

Skolen samarbeider tett med nærings­livet gjennom bedriftsbesøk og gjesteforelesere.

Hva kan du bli?

Kompetansen kan brukes på egen gård, som en forberedelse for å ta over et gårdsbruk, i rådgivningsapparatet for landbruket eller som fagarbeider. I tillegg til landbruksfag får du lederutdanning, veilederkompetanse og blir bedre i stand til å drive en lønnsom gård. Dette er en framtidsrettet agroteknisk utdanning du kan ta mens du er i jobb. Den gir deg tittelen «Agrotekniker grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket».

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

  • Gartnerfaget
  • Gartnernæring
  • Landbruk
  • Skogfaget

Det vil bli gitt nærmere informasjon om litteratur og fagstoff ved studiestart.