Kreftomsorg og lindrende pleie

Utdanningen vektlegger hvordan en kreftdiagnose kan virke på pasient og familie; fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt. Gjennom studiet får studentene kunnskap om og ferdigheter til å benytte ulike faginstanser, hjelpe­apparat og andre yrkesgrupper innen kreftomsorg og lindrende pleie. 

Kurskode
FHH05D
Deltid

 

Studentene skal ut­vikle gode evner og ferdigheter i kommunikasjon med pasient og pårørende. Sosiale rettigheter og trygdelovgivning som be­rører den kreftsyke, familien og arbeidsplassen er også viktige temaer. Samtidig må studentene kunne ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak med aktuelle samarbeids­partnere. 

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning

Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til oppdatert og økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Utdanningen vil gi flere meningsfylte arbeidsoppgaver og større mestring i arbeidssituasjonen.

Arbeidsformer

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelige for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og -arenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, stimulere kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill/video. 

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurdering underveis, og det benyttes digital læringsplattform. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

Jobbmuligheter

De fleste jobbene finnes i den kommunale helsetjenesten. En fagskoleutdanning vil gi mer spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar, og med økt kompetanse vil studentene generelt være mer attraktive på arbeidsmarkedet (jfr. samhandlingsreformen).

Studiesteder

Studiet tilbys på Fagskolen Innlandet på Gjøvik, Karriere Oppland på Lillehammer og Storhamar videregående skole, Hamar.

Deltid
Utdanningen er på deltid og strekker seg over to år.