Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

I møte med mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus er en bred og tverrfaglig tilnærming viktig. Den kroppslige helsesituasjon, ­familierelasjonene, sosiale utfordringer og ikke minst det sosiale nett­verket er alle viktige elementer.

Pasienter med sammensatte helseutfordringer er mer vanlig enn uvanlig i arbeidshverdagen til helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Mange pasienter med alvorlige psykiske lidelser har også et rusproblem, og en stor del av pasientene med alvorlige ruslidelser har også psykiske lidelser. I lys av samhandlings­reformen ser vi økte omsorgsoppgaver for kommunene til disse pasient­gruppene.

Mennesker med rus og/eller psykiske lidelser er ingen ensartet gruppe. Dette studiet gir deg grunnleggende forståelse og kunnskap til å kunne møte den enkelte bruker der han eller hun er og å kunne bidra til tverrfaglig samarbeid.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, aktivitør, portør, ambulansefagarbeider hjelpepleier, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider fra studieretning for helse- og oppvekstfag.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppe- og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for ­studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

  1. Felles grunnlag for fagskole­­utdanninger i helse- og sosialfagene
  2. Helsefremmende og sykdoms-­forebyggende arbeid
  3. Fagspesifikk kunnskap om ­brukegruppene
  4. Organisering, system og ledelse
  5. Praksis
  6. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen hjemme­basert omsorg, på boenheter som er bemannet med ­helsepersonell, innen rus og psykisk helsevern i ­kommunene og innen psykisk helsevern og andre ­spesia­listhelsetjenester.

Oppstart

Fagskolen Innlandet / Gjøvik, høsten 2021
Oppstart Fagskolen Innlandet / Storhamar videregående, 2021