AdobeStock_162398017_rus

Dette studiet gir deg grunnleggende forståelse og kunnskap til å kunne møte den enkelte bruker der han eller hun er og å kunne bidra til tverrfaglig samarbeid. Foto: Shutterstock

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

I møte med mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus er en bred og tverrfaglig tilnærming viktig. Den kroppslige helsesituasjon, ­familierelasjonene, sosiale utfordringer og ikke minst det sosiale nett­verket er alle viktige elementer.

Pasienter med sammensatte helseutfordringer er mer vanlig enn uvanlig i arbeidshverdagen til helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Mange pasienter med alvorlige psykiske lidelser har også et rusproblem, og en stor del av pasientene med alvorlige ruslidelser har også psykiske lidelser. I lys av samhandlings­reformen ser vi økte omsorgsoppgaver for kommunene til disse pasient­gruppene.

Mennesker med rus og/eller psykiske lidelser er ingen ensartet gruppe. Dette studiet gir deg grunnleggende forståelse og kunnskap til å kunne møte den enkelte bruker der han eller hun er og å kunne bidra til tverrfaglig samarbeid.

Oppstart

Høst 2022: Fagskolen Innlandet, Gjøvik og Storhamar VGS, Hamar.

 

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppe- og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for ­studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

 1. Felles grunnlag for fagskole­­utdanninger i helse- og sosialfagene
 2. Helsefremmende og sykdoms-­forebyggende arbeid
 3. Fagspesifikk kunnskap om ­brukegruppene
 4. Organisering, system og ledelse
 5. Praksis
 6. Hovedprosjekt

Studiet kvalifiserer for arbeid innen hjemme­basert omsorg, på boenheter som er bemannet med ­helsepersonell, innen rus og psykisk helsevern i ­kommunene og innen psykisk helsevern og andre ­spesia­listhelsetjenester.

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Aktivitørfaget
 • Ambulansefaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Portørfaget