AdobeStock_162398017_rus

Dette studiet gir deg grunnleggende forståelse og kunnskap til å kunne møte den enkelte bruker der han eller hun er og å kunne bidra til tverrfaglig samarbeid. Foto: Shutterstock

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

En bred og tverrfaglig tilnærming er viktig overfor mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. Dette studiet gir deg grunnleggende forståelse og kunnskap til å kunne møte den enkelte bruker. Den helhetlig helsesituasjon, familierelasjoner, sosiale utfordringer og nettverk er viktige temaer.

Pasienter med sammensatte helseutfordringer er et vanlig innslag i arbeidshverdagen til helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Mange pasienter med alvorlige psykiske lidelser har også et rusproblem, og en stor del av pasientene med alvorlige ruslidelser har også psykiske lidelser.  Mennesker med rus og/eller psykiske lidelser er ingen ensartet gruppe, og samhandlings­reformen innebærer økte omsorgsoppgaver for kommunene overfor disse pasientene.

Hva lærer du? 

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

 • Felles grunnlag for fagskole­­utdanninger i helse- og sosialfagene
 • Helsefremmende og sykdoms­forebyggende arbeid
 • Fagspesifikk kunnskap om ­brukergruppene
 • Organisering, system og ledelse
 • Praksis
 • Hovedprosjekt

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppe- og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis den er egnet) eller som tradisjonell utplassering et annet sted.

Hva kan du bli?

Du er kvalifisert for arbeid innen hjemme­basert omsorg, på boenheter som er bemannet med ­helsepersonell, innen rus og psykisk helsevern i ­kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Studiet vil være nyttig for alle som jobber i helsevesenet, da mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, også vil finnes i somatikken.

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Aktivitørfaget
 • Ambulansefaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Portørfaget