AdobeStock_20035318_rehab

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål. Foto: AdobeStock

Rehabilitering og hverdagsmestring

Det norske helsevesenet trenger flere fagfolk med spesialisert kompetanse innen rehabilitering, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål og er et samarbeid på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere.

Flere eldre, høyere krav til helsetjenesten og mer ansvar til kommunene betyr at ressursene i dag må brukes bedre. Rehabilitering har som mål å øke livskvaliteten, og det skjer ved bruk av koordinerte og kunnskapsbaserte tiltak som skal øke funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning, arbeidsliv og sosiale sammenhenger. Rehabilitering er et fagområde i sterk utvikling.

Hva lærer du?

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

  • Felles grunnlag for fagskole­utdanninger i helse- og sosialfagene
  • Forståelse av rehabiliteringsprosessen
  • Rehabilitering og hverdagsmestring.
  • Organisering, system og ledelse
  • Praksis
  • Hovedprosjekt

Studiet er bygd opp med klasseromsundervisning, studiebesøk, individuelt arbeid og gruppearbeid, samt et avsluttende hovedprosjekt. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis den egner seg) eller som ekstern praksis et annet sted.

Hva kan du bli?

Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssentre, sykehjem og andre institusjoner, interkommunale og kommunale enheter, barnehage, SFO og skoler. Du kan også jobbe i spesialisthelse­tjenesten.

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

  • Aktivitørfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Portørfaget