shutterstock_112791001_palliasjon

En utdanning i palliasjon gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende. Foto: AdobeStock

Palliasjon

Alvorlig sykdom og kreft rammer stadig flere og er en diagnose som krever høy kompetanse av deg som skal yte pleie og omsorg, også overfor pårørende, ikke minst når barn rammes.

En utdanning i palliasjon gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende.

Du vil få opplæring i kreftsykdommer og andre alvorlige sykdommer, samt behandlingsformer, forebyggende arbeid og konsekvenser av sykdom og behandling. I tillegg undervises det om rehabilitering og lindrende pleie og omsorg ved livets slutt.

Oppstart

Høst 2022: Storhamar VGS, Hamar.
Høst 2023: Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/ uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for ­studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  2. Alvorlig kronisk sykdom og behandling
  3. Palliasjon
  4. Palliative tjenestetilbud, organisering og forløp
  5. Praksis
  6. Hovedprosjekt

Fagskoleutdanning innen kreftomsorg og lindrende pleie gjør deg kvalifisert for arbeid innen pleie av alvorlig syke og døende. De fleste jobbene finner du i kommunehelsetjenesten på palliativ enhet i sykehjem, sykehjemsavdelinger eller åpen omsorg. Du kan også jobbe innenfor spesialisthelsetjenesten på sykehusavdelinger, i poliklinikker eller på onkologiske avdelinger.

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

  • Helsearbeiderfaget