shutterstock_112791001_palliasjon

En utdanning i palliasjon gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende. Foto: AdobeStock

Palliasjon

Alvorlig syke og døende mennesker har ofte komplekse symptomer og behov, som kan kreve ekstra kompetanse for å lindre pasientens fysiske, psykiske, åndelige og eksistensielle behov.

Hva lærer du?

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

  • Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  • Palliasjon
  • Sykdommer og behandlingsformer til alvorlig syke og døende
  • Palliative tjenestetilbud, organisering og forløp
  • Praksis
  • Hovedprosjekt

En utdanning i palliasjon (lindrende behandling) gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende i alle aldre. De som skal yte pleie og omsorg til pasientene, og overfor pårørende, må være dyktige fagpersoner som evner å gi god palliativ omsorg.

I studiet vil det undervises om hospicefilosofiens grunnverdier og palliativ omsorg. Livskvalitet og leve hele livet vektlegges. Det undervises om alvorlige sykdommer, forekomst, mulige årsaker, symptomer og behandling, og hvordan dette påvirker pasienten i palliativ fase.

Studiet er bygd opp med klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis den egner seg) eller som tradisjonell utplassering et annet sted.

Hva kan du bli?

De fleste jobbene finner du i kommunehelsetjenesten på palliativ enhet i sykehjem, sykehjemsavdelinger eller åpen omsorg. Du kan også jobbe innenfor spesialisthelsetjenesten på sykehusavdelinger, i poliklinikker eller på onkologiske avdelinger.

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

  • Helsearbeiderfaget