AdobeStock_helse_demens

Dette studiet gir deg sterkt etterspurt kompetanse og gjør deg bedre i stand til å gi individuelt tilpasset pleie. Foto: AdobeStock

Demens og alderspsykiatri

Forekomsten av demens øker i Norge, det gjør også behovet for å gi individuelt tilpasset pleie og omsorg både til de som rammes og til pårørende. Utdanningen vil gi deg kompetanse som er sterkt etterspurt i mange deler av helsevesenet.

Blant folk over 90 år i Norge har hele 35 prosent demens. Funksjonsevnen nedsettes kraftig, noen utvikler også personlighetsforandringer. Andre psykiske lidelser blant eldre må også håndteres i lys av aldring. Studiet skal gjøre deg i stand til å møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie.

Høsten 2023 har vi oppstart på tre studiesteder; Hamar, Kongsvinger og Otta. For søking til utdanningen gjelder følgende:

 • Storhamar: Søk Samordna opptak. Søknadsfrist: 15. april
 • Kongsvinger og Otta: Søk direkte til Fagskolen Innlandet. Søknadsfrist: 15. juni

Hva lærer du?

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

 • Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
 • Naturlig aldring og alderdommens utfordringer
 • Demens og psykiatriske lidelser hos eldre
 • Organisering, system og ledelse
 • Praksis
 • Hovedprosjekt

Du får innsikt i hvordan helsetjenesten er organisert og hvilke lover og regler som gjelder. Kunnskap om gode kommunikasjons- og veiledningsteknikker, relasjonskompetanse, samhandling og forebyggende arbeid er også vektlagt. Studiet er bygd opp med klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass eller som tradisjonell utplassering et annet sted.

Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg kompetanse som er etterspurt innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssenter, sykehjem, dagsenter, omsorgsboliger og andre institusjoner. Psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester har også behov for slik kompetanse. Uansett arbeidssted vil økte kunnskaper gi deg en mer interessant arbeidshverdag der du mestrer krevende oppgaver på en bedre måte og blir en viktig ressurs både for brukere og kolleger.

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Aktivitørfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Portørfaget

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal for studiested Otta

 

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal for studiested Kongsvinger