AdobeStock_helse_demens

Dette studiet gir deg sterkt etterspurt kompetanse og gjør deg bedre i stand til å gi individuelt tilpasset pleie. Foto: AdobeStock

Demens og alderspsykiatri

Levealderen øker i Norge, og forekomsten av demens øker tilsvarende. Blant folk over 90 år har hele 35 % demens. Funksjonsevnen nedsettes kraftig, og noen utvikler også personlighetsforandringer. Andre psykiske lidelser blant eldre må også håndteres i lys av aldring.

Dette studiet gir deg sterkt etterspurt kompetanse og gjør deg bedre i stand til å gi individuelt tilpasset pleie og omsorg, både til brukere og pårørende. Studiet skal gjøre deg i stand til å møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. Du får innsikt i hvordan helsetjenesten er organisert og hvilke lover og regler som gjelder. Kunnskap om gode kommunikasjons- og veiledningsteknikker, relasjonskompetanse, samhandling og forebyggende arbeid er også vektlagt. For deg betyr det en mer interessant og givende arbeidshverdag der du mestrer krevende oppgaver på en bedre måte og blir en viktig ressurs både for brukere og kolleger.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse som er etterspurt innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssenter, sykehjem, dagsenter, omsorgsboliger og andre institusjoner. Psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester har også behov for slik kompetanse.

Oppstart

Høst 2022: Fagskolen Innlandet, Gjøvik.

Høst 2022: Studiested Tynset (NB: Søknad om opptak sendes direkte til fagskolen, se mer informasjon under!)

Høst 2023: Studiested Storhamar VGS, Hamar.

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres enten som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  2. Naturlig aldring og alderdommens utfordringer
  3. Demens og psykiatriske lidelser hos eldre
  4. Organisering, system og ledelse
  5. Praksis
  6. Hovedprosjekt

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

  • Aktivitørfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Portørfaget

Søknad: Søknad til studiested Tynset for denne utdanningen, sendes ikke til Samordna opptak, men direkte til fagskolen. Se søknadsskjema for informasjon om hvordan du søker og hvor søknaden skal sendes.

Klikk her for å laste ned søknadsskjema.
Søknadsfrist: Kontinuerlig opptak.
Spørsmål: Ta kontakt med Ingeborg Øyhus Svendsen tlf. 907 03 093 / 61 14 54 00 dersom du har spørsmål om søknad og opptak.