Befraktere og transportbestillere

Modulutdanning: Befraktere og transportbestillere har et selvstendig ansvar for at transportoppdragene utføres på lovlig måte. Modulen beskriver hvilke krav som stilles til transportoppdrag med utgangspunkt i en sjekkliste for gjennomføring av oppdrag.

Bylogistikk og mikrohuber

Modulutdanning: Bylogistikk handler om tilrettelegging av vareflyt inn til, ut fra, innen og gjennom et byområde med vekt på samhandlingen mellom byterminaler og sisteledd distribusjonen.
Bærekraft

Bærekraft i forsyningskjeden

Modulutdanning: Utdanningen handler om hvordan man kan se bedriften i lys av en større forsyningskjede med flere aktører, hvordan det grønne skifte påvirker egen bransje og forsyningskjede, og hvilke muligheter som finnes for å drive utvikling med utgangspunkt i bærekraft.

Bærekraftig logistikk

Modulutdanning: Bærekraftig logistikk tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og handler om hvordan bedriftens forsyningskjede kan bidra til en bærekraftig logistikk og transport. Klimaendringer krever at næringslivet reduserer sine utslipp gjennom effektiv ressursbruk.

Bærekraftig logistikk i helseforetak

Modulutdanning: Målet med denne modulen er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om bærekraftig logistikk i helseforetak.

Grunnleggende logistikk i helseforetak

Modulutdanning: I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er i større grad å gi en grunnleggende innføring i hva logistikk i et helseforetak er. Målet med denne modulen er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om grunnleggende logistikk i helseforetak.
Innkjøp, digitalisering og bærekarft

Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, da skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden i en bærekraftig retning gjennom FNs bærekraftsmål. Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.

Innføring i logistikk, lager og transport

Modulutdanning: Lurer du noen ganger på hva logistikkbegrepene betyr, og ikke alltid henger med i faguttrykkene? Du får i denne modulen en grunnleggende kunnskap om hva logistikk er, hva begrepene betyr, og bedre forståelse om sammenhenger i bransjen.

Innkjøp og forhandlinger

Modulutdanning: Innkjøp er et viktig område som påvirker bedriftens økonomi og drift, samt hvor bærekraftig driften er. Det påvirker bedriftens muligheter til å jobbe med logistikk, og til samhandling med andre aktører.
Innkjøp

Innkjøp, digitalisering og bærekraft

Modulutdanning: Utdanningen handler om hvordan totalinnkjøp og innkjøpsprosessen påvirker bedriftens bærekraft og kostnader ved å gå fra lineær økonomi til sirkulærøkonomi. Det sees på valg av leverandører, energikilder, lager og transportløsninger som alle som er både kostnadseffektive og bærekraftige.
Lager

Lager- og terminalledelse

Modulutdanning: Lager er en viktig innsatsfaktor i logistikkarbeidet. Kunnskap om lagersystemer og lagerverktøy gjør det enklere å dimensjonere lageret riktig. Har vi varer på lager, kan vi levere varer når kunden ønsker det.
Logistikk

Logistikk

Behovet for fagfolk innen logistikk er stort i svært mange bransjer. Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Dette studiet gir deg en helhetsforståelse av verdikjeder – sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden.

Logistikk i helseforetak

Logistikk i helseforetak er en modulutdanning sammensatt av 3 moduler. Modulutdanningen handler om hvordan ansatte i helsesektoren som i dag jobber med logistikk, uavhengig av utdanningsbakgrunn, kan bidra operativt og effektivt til en forbedret forsynings- og verdikjede.

Praktisk logistikk i helseforetak

Modulutdanning: I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer, ofte av helsepersonell, og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er i større grad å standardisere arbeidsoppgaver og samle lignende arbeidsoppgaver i en rolle for å effektivisere disse oppgavene og frigjøre tid hos helsepersonell slik at disse kan bruke all sin tid til pasientnært arbeid.
Terminal_lagerlogistikk_Kolstad

Transport-, terminal- og lagerlogistikk

Logistikk handler om flyten gjennom hele verdi- og forsyningskjeden, flyt av varer, tjenester, penger og kommunikasjon. Det handler om å utnytte ressurser best mulig, «ha rett type, på rett sted, til rett tid og i riktig mengde».

Transportplanlegging

Modulutdanning: Transportplanlegging handler om å tilrettelegge sendinger slik at kapasiteten utnyttes best mulig. God retningsbalanse, riktig transportform og kjøretøy, og best mulig rute er viktig i planarbeidet.
Verdikjeden

Verdikjeden - digitalisering og automasjon

Modulutdanning: Utdanningen handler om hvordan de viktigste verdikjedene i en bedrift spiller sammen, og hvordan man optimaliserer de ved hjelp av digitalisering og automasjon.