Bygningsvern 2

Bygningsvern 2 tar deg videre fra studiet Bygningsvern, og du vil få både bredere og dypere innsikt i å ta vare på bygg som allerede er bygd. Bygningsvern 2 er i hovedsak rettet mot snekker- og tømrerhåndverkere, og og går dypere i materiallære for tre, bearbeiding av tre, restaurering og reparasjon, samt energiøkonomisering og miljø.

Forståelse av tidligere tiders bygging er viktig for å løse mange av dagens oppgaver innen restaurering, ombygging og vedlikehold. Dette studiet er relevant for de fleste håndverkere, men også for andre med fagkompetanse og interessefelt innen bygningsvern.

Håndverkeren er nøkkelpersonen når verneverdige bygninger og annen ­eksisterende bygningsmasse skal ­vurderes eller istandsettes. Studier av den eksisterende bygningen er utgangspunkt for å lære mer om materiallære og bearbeiding også i lys av nyere bygningsvern sett i et perspektiv med tanke på energi, økonomi og miljøkrav særlig ved vurdering, planlegging og gjennomføring av restaurering og reparasjoner.

Du vil i løpet av studiet besøke gode fagmiljøer på noen av Norges mest unike læringsarenaer, og du vil møte medstudenter fra hele landet som besitter høy kompetanse innenfor bygningsvernet.

Opptakskrav

1. Fullført og bestått Bygningsvern, eller andre tilsvarende studier. Studiet er spesielt egnet for tømrere og snekkere. 

Oppbygning og arbeidsformer

Studiet gjennomføres som en blanding av forelesninger, veiledning ved arbeid i grupper og veiledning under praktiske øvelser.
Studiet består av tre emner, som hvert har en avsluttende prøve. 

1)    Tverrfaglig materiallære og bearbeiding
2)    Energiøkonomisering og miljø
3)    Restaurering og reparasjoner

Hvert emne gir 10 studiepoeng, og avsluttes med en individuell prøve. 

Tverrfaglig materiallære og bearbeiding vil gi deg et lite innblikk i smed og blikkenslagerfaget, i tillegg til at du vil få dypere forståelse for materiallære og materialbearbeiding innenfor tre. Du vil også få nærmere kjennskap til ulike bygningsmaterialer som har vært på markedet på 1800- og 1900-tallet. 

Energiøkonomisering og miljø vil ha søkelys på bygningsfysiske problemstillinger, HMS, og energiøkonomisering. Emnet vil også ta for seg konstruksjoner i grunnen, og utfordringer og løsninger knyttet til dette. Klima og miljø kan skape utfordringer for bygningsmassen, samtidig som bygningsvern og gjenbruk kan bidra til at vi oppnår de klimamålene Norge har satt seg. 

Restaurering og reparasjon tar for seg arbeidsprosesser på verneverdig bebyggelse, HMS og løfting, og ikke minst, restaurering og reparasjoner av tak, tekking og konstruksjoner i tre. Emnet skal gi deg kunnskap om hvordan du restaurerer hus, men også hvordan gamle hus skal møte ny tid, på en best mulig måte. 

Kompetanse og jobbmuligheter

Du vil få kompetanse i å ta vare på bygninger som allerede er bygd. Riksantikvaren m.fl. stiller krav til fagskoleutdanning eller tilsvarende kompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg. Utdanning innen bygningsvern vil være nyttig i en framtid der klima og miljøspørsmål blir viktigere og viktigere. Studiet vil gi deg et konkurransefortrinn når du søker jobb med arbeid på fredede og verneverdige bygg. Fullført studium kvalifiserer til tittelen fagskolegrad.

Gjennomføring

Studiet gjennomføres i samarbeid med fagmiljøene på Valdresmusea, Rørosmuseet og Vest-Telemark Museum, med ni samlinger og 17 kveldsundervisningsøkter. Reise og overnatting ordnes av den enkelte student. Ta kontakt med Fagskolen Innlandet for utfyllende informasjon eller spørsmål.

Slik søker du

Søk må sendes direkte til Fagskolen Innlandet. Link til søknadsskjema finnes i feltet sammen med studieplan.