AdobeStock_vanogavløp

Studiet i vann og avløp utdanner VA-driftsingeniører som vil dekke fagområdet. Foto: AdobeStock

Vann- og avløpsteknologi

Studiet i vann og avløp er rettet mot et område hvor det i offentlig sektor er et etterslep på nærmere 500 milliarder kroner. Utskiftingstakten for vannforsyningsanleggene er nå så lav at den gir økt risiko for knapphet på vann til norske husholdninger og forurenset drikkevann. Dette studiet utdanner VA-driftsingeniører som vil dekke fagområdet og utdanne sterkt etterspurte fagpersoner.

Studiet er utviklet i samarbeid med bl.a. Norsk Vann som er kommunenes interesseorgan innen VA-sektoren. Studiet gir oppdatert kompetanse innen kommunalteknikk, vannforsyning, avløpsteknikk, hydraulikk og pumper. Studiet kvalifiserer for ledelse av drift, forvaltning, utvikling og oppgradering av kommunale og interkommunale VA-anlegg.

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med VA-bransjen.

Studiet består av følgende emner:

 1. Realfag (matematikk, fysikk og kjemi)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. Bedriftsledelse (økonomi, ledelse, markedsføring)
 4. Bransjelære
 5. Kommunalteknikk 1
 6. Forvaltning, drift, vedlikehold, kvalitetssikring og helse, miljø og sikkerhet
 7. Vannforsyning
 8. Avløpsteknikk
 9. Hydraulikk og pumper
 10. Kommunalteknikk 2
 11. Hovedprosjekt

Fagskoleingeniører innenfor VA planlegger, prosjekterer og driver anlegg som forsyner befolkning og industri med rent vann, og sørger for forsvarlig håndtering av avløpsvann (oppsamling og rensing) slik at forurensning av naturen ikke forekommer. Det er et stort behov for driftsoperatører innen vann og avløp, og dette studiet er den første formelle fagutdanningen for driftspersonell til vannbransjen.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Anleggsrørleggerfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Rørleggerfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Søknad til dette studiet sendes rett til skolen, ikke til Samordna opptak. Klikk her for å laste ned søknadsskjema.
Søknadsfrist: 20. april 2022.