AdobeStock_vanogavløp

Studiet i vann og avløp utdanner VA-driftsingeniører som vil dekke fagområdet. Foto: AdobeStock

Vann- og avløpsteknologi

Vann og avløp er et svært viktig fagfelt i Norge. Arbeidsoppgavene innenfor denne delen av vår «kritiske infrastruktur» er omfattende. I dag er det i offentlig sektor et etterslep på nærmere 500 milliarder kroner i vedlikehold og utbygging av anlegg og infrastruktur. Som utdannet VA-ingeniør vil du bli en sterkt etterspurt fagperson.

Hva lærer du?

Studiet består av følgende emner:

 • Realfag (matematikk, fysikk og kjemi)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • Bedriftsledelse (økonomi, ledelse og markedsføring)
 • Bransjelære
 • Kommunalteknikk 1
 • Forvaltning, drift, vedlikehold, kvalitetssikring og helse, miljø og sikkerhet
 • Vannforsyning
 • Avløpsteknikk
 • Hydraulikk og pumper
 • Kommunalteknikk 2
 • Hovedprosjekt

Studiet gir oppdatert kompetanse innen kommunalteknikk, vannforsyning, avløpsteknikk, hydraulikk og pumper.

Studiet er den første formelle fagutdanningen for driftspersonell til vannbransjen. Det er utviklet i samarbeid med bl.a. Norsk Vann som er kommunenes interesseorgan innen VA-sektoren. Undervisningen vil kombinere teori og praksis, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper, bl.a. med tverrfaglige prosjekter i samarbeid med VA-bransjen.

Hva kan du bli?

Det er et stort behov for driftsoperatører med faglig tyngde og kompetanse innen vann og avløp. Som VA-fagskoleingeniør vil du planlegge, prosjektere og drive anlegg som forsyner befolkning og industri med rent vann, og som sørger for forsvarlig håndtering av avløpsvann. Utdanningen kvalifiserer for prosjektering og ledelse av drift, forvaltning, utvikling og oppgradering av private, kommunale og interkommunale VA-anlegg.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Anleggsrørleggerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Bygg- og anleggsteknikkfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Elektrofaget
 • Energioperatørfaget
 • Rørleggerfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget
 • Kjemi og prosessfaget