Samspill mellom dyr 
og mennesker

NYTT STUDIUM: Tilbud der samspill mellom dyr og mennesker inngår, krever en tverrfaglig og helhetlig tilnærming der både dyras velferd og menneskenes behov blir ivaretatt. Dette studiet retter seg mot personer som bruker dyr i samspill med mennesker som et målrettet og aktivt helsefremmende eller pedagogisk tiltak.
Kurskode
Kurskode ennå ikke klar
Nettbasert

Aktuelle studenter kan være gårdbrukere/kommende gårdbrukere, yrkesutøvere/aktører i institusjoner, fagarbeidere innenfor helse eller dyrefag, fagpersoner innen skole/oppvekst eller andre med relevant fagkompetanse.

Studiet starter opp høsten 2018 med forbehold om NOKUT-godkjenning. Studiested er Hvam videregående skole i Akershus.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring fra 

Naturbruksprogrammet, alle programområder 
Helse- og oppvekstfag, programområdene helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget
Design og handverk, programområde aktivitør

2. Fem års praksis relevant yrkeserfaring og/eller annen skolegang. Les mer på skolenes hjemmesider. 

Oppbygging og arbeidsformer

I gjennomføringen av studiet legges det vekt på en tverrfaglig tilnærming der dyra som medhjelpere og deltakernes behov for mestring står i fokus. Det legges vekt på en praktisk tilnærming til de teoretiske temaene og arbeidsformer som krever aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningsform er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver og prosjektarbeid. Studentene skal også ha to praksisperioder ute i bedrift/institusjon på tilsammen 120 timer. I studiet inngår også selvstudium og veiledning. Studentene har også mulighet til å arbeide med utvikling av egen arbeidsplass og velferdstilbud gjennom studiet.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksisperioder og hovedprosjekt i selvvalgt emne.

1.    Innføring i dyreassisterte intervensjoner
2.    Deltakerne i tilbudet
3.    Dyrevelferd og -trening
4.    Arena og ledelse av tilbudet
5.    Tverrfaglig hovedprosjekt

Fullstendig studieplan kan hentes på www.hvam.vgs.no eller www.fagskolen-innlandet.no.

Kompetanse og jobbmuligheter

Fagskoletilbudet retter seg mot tre målgrupper; både som sjølstendig næringsdrivende, ansatte i institusjoner, ledere innen dyreassisterte intervensjoner og som ansatt på en gård eller institusjon som aktivt benytter DAI som et verktøy. Studiet vil også gi fagkvalifikasjoner med mulighet til å søke praktisk – pedagogisk utdanning (PPU) for å bli faglærer på videregående skoler.