Hydraulikk

Hydraulikk

Modulutdanning: Målet med modulen er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hydraulikk, som strekker seg fra elektroniske styresystemer, hydraulikkolje til komponentlære, system og mekanisk forståelse.

Innhold

  • Hydraulikkens grunnprinsipper
  • Grunnleggende komponenter
  • Hydraulikkpumper, motorer og akkumulatorer
  • Ulike ventiler egenskaper og reguleringsteknikk
  • Rør, slager og koblinger
  • Systemforståelse- premisser for at et hydraulikkanlegg skal fungere optimal.
  • Faremomenter herunder HMS i hydrauliske anlegg

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hvordan man kan jobbe med hydraulikk både benytte hydraulikk, hvilke type komponenter som skal benyttes og hvordan utvikle og utvikling og optimalisering av verdi- og forsyningskjeder gjennom å ha kunnskap om forsyningsledelse, økonomistyring og distribusjon, lager og 3. parts logistikk.

Studentene skal også ha kunnskap om innkjøpsledelse, strategi for leverandørutvikling og hvordan man strategisk kan bruke logistikk for å skape konkurransefortrinn. De skal kjenne til hvordan man kan bruke digitale verktøy for å planlegge, styre og kontrollere verdi- og forsyningskjeden. Studentene skal kunne kartlegge en logistikksituasjon langs verdi- og forsyningskjeder, identifisere faglige problemstillinger og behov for tiltak.  Studentene skal kunne bygge relasjoner og utveksle synspunkter om god praksis med andre i egen organisasjon og forsyningskjeden for øvrig.

Studiet går over åtte uker, to fysiske samlinger og tre samlinger på teams.

Oppstart: Uke 42, 2022

Det generelle grunnlaget for opptak til Teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Søknadsfrist: 5. oktober 2022

Last ned søknadsskjema