Grunnleggende industriell teknologi

Grunnleggende industriell elektro

Modulutdanning: Jobber du i industrien og ønsker å få en større forståelse for grunnleggende industriell elektro? Ønsker du å kunne drive enkel feilsøking og kunne gjøre grunnleggende vurderinger knyttet til dette i egen bedrift? Bruk av elektriske og elektroniske systemer blir mer og mer avansert og inngår som del av arbeidsmaskiner og -prosesser i bedrifter i stadig økende grad. Denne modulen gir et grunnlag for arbeid i tilknytning til slike systemer.

Du skal kunne kommunisere og utveksle synspunkter og delta i diskusjoner om elektriske systemer, både med elektrofagfolk og andre, og skal kunne bidra til samarbeid og utvikling av god praksis på egen arbeidsplass.

Modulen er en del av Industriell produksjon i praksis.

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Elektrisk kretsteknikk
  • Elektroniske systemer
  • Elsikkerhet og HMS
  • Dokumentasjon, måleteknikk og feilsøking

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om elektrisk kretsteknikk og elektroniske systemer, og skal kunne bruke relevante måleinstrumenter for å verifisere virkemåte og avdekke feil i elektriske og elektroniske systemer. Du skal ha kunnskap om målemetoder og dokumentasjon i styrings- og kommunikasjonssystemer, og kunne lese og forstå relevant dokumentasjon knyttet til dette. Du skal også ha kunnskap om relevant regelverk, grunnleggende HMS og faremomenter i elektriske systemer, og kunne vurdere eget arbeid i henhold til gjeldene normer og krav.  

Undervisningen vil foregå som praktisk lab-arbeid, dialogbasert gjennomgang av fagstoff, selvstendig og gruppebasert arbeid med øvingsoppgaver, case-relaterte gruppeoppgaver knyttet til egen arbeidsplass, veiledning og avsluttende individuell prøve.

Hva kan du bli?

Studiet gir deg fordypning i fagområdet industriell elektro. Du vil bli øke din kompetanse på dette fagområde og utvikle din IKT-kompetanse.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 10 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Ikke avklart
Søknadsfrist: Ikke avklart
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal