Økologisk landbruk

Stortinget har vedtatt at 15% av vår matproduksjon skal være økologisk innen 2020. En solid landbruksstruktur med sunn økonomi er viktige grunnpilarer for en framtidsrettet produksjon. Studiet legger også vekt på å følge verdikjeden ut i markedet, både gjennom tradisjonelle og alternative omsetningskanaler.

Kurskode
FPS08N
Nettbasert

En agrotekniker i økologisk landbruk vil ha god kompetanse innenfor jordøkologi, økologisk planteproduksjon og husdyrhold, samt økonomisk styring og næringsutvikling på en landbrukseiendom. Det legges stor vekt på å utfordre studentenes evne til å tenke nytt, og å koble aktuelle verktøy og teorier opp imot gårdens næringsgrunnlag. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere og rådgivere som deltar aktivt i planlegging og produksjon av økologisk mat.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruksprogrammet (unntatt fiske og fangst og akvakultur)

eller

realkompetanse med 5 års relevant yrkespraksis og/eller annen skolegang.

Deltid

Utdanningen er ettårig, men strekker seg over to år med ti samlinger pr år.

Studiets innhold

  • Driftsledelse og økonomi
  • Jord- og plantekultur
  • Husdyrproduksjon
  • Tverrfaglig hovedprosjekt

Arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert, med noe nettundervisning/veiledning i tillegg. I gjennomføringen av studiet legges det vekt på en praktisk tilnærming til de teoretiske temaene og arbeidsformer som krever aktiv deltakelse fra studentene.
Undervisningsform er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning i grupper og individuelt. Studentene har også mulighet til å arbeide med planer for egen gård gjennom studiet.
Skolene samarbeider tett med næringa, og vi benytter også lærerkrefter fra landbrukets  rådgivingstjenester og organisasjoner. Studentene skal også være ute i bedrift (40 timer). Vi legger stor vekt på å gjennomføre gårdsbesøk, og bruker både disse og
skolenes egne arealer som case i undervisningen.

Studiesteder

Samlingene vil foregå både på Hvam videregående skole, Nes i Akershus og Sogn Jord- og Hagebruksskule, Aurland i Sogn og Fjordane.