Natur- og kulturbasert entreprenørskap (1 år)

OPPSTART HØSTEN 2021. Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kultur­ressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Dette studiet er en kortere variant av det to-årige studiet med samme navn. I dette studiet ligger hovedvekten på etablering og utvikling av bedrifter. Også her får du ­testet dine egne ideer gjennom ­studiet.

Studiet er nett- og samlingsbasert, og du kan utdanne deg mens du er i jobb. ­Studiet er utviklet i samråd med representanter for aktuelle nærings­organisasjoner og fagpersoner for å sikre at studiet er godt forankret i næringas behov. Studiet gjennomføres i samarbeid med næringsorganisasjoner og etablerte natur- og kulturbaserte virksomheter.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruk, programområdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, servicefag, naturbruk og reindrift.Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert med nett­basert undervisning/veiledning mellom samlingene. Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudie og veiledning både i grupper og individuelt. Studentene har også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé gjennom studiet. Skolene samarbeider tett med næringa, og foreleserne er praktiske næringsutøvende.

Studiet består av to hovedemner i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave, der du arbeider med dine egne ideer for utvikling av ny næring:

  1. Bedriftsutvikling
  2. Næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte næringer
  3. Tverrfaglig hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Kompetansen kan brukes på egen gård eller i rådgivningsaparatet for landbruket.

Oppstart

Fagskolen Innlandet/ Viken, høsten 2021