Kvalitetsrevisor i landbruket

OPPSTART HØSTEN 2022. Debio, Stiftelsen norskmat og flere revisjonsmiljøer har et stort behov for formelt utdannede kvalitetsrevisorer. Det er høye krav til sertifisering og god­kjenning i landbrukets verdikjeder, både fra mat til bord og fra skog til plank og papir. Dette øker behovet for kvalitetsrevisorer.

Fagskoleutdanningen for kvalitets­revisorer i landbruket retter seg mot de som vil kvalifisere seg for å jobbe som kvalitetsrevisor innen ulike sertifiserings-, kvalitets- og styringssystemer i landbruket og som kvalitetsansvarlige hos varemottaker.

Ulike bransjer og foretaksformer i Norge er revisjonspliktige. Det kan være ulike grunner til dette, men det mest vanlige er en lovpålagt revisjonsplikt og/eller at aktuell virksomhet skal oppfylle vedtatte betingelser. Fagskoleutdanningen er et utdanningstilbud som dekker et behov i markedet innen både jordbruk, husdyrbruk, hagebruk og skogbruk.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruk, programområdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, naturbruk, retaurant- og matfag samt reindrift.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Undervisningen på samlinger vil foregå som forelesninger, aktiviteter i samlet klasse, gruppearbeid, rollespill, arrangerte øvelser i revisjon, observasjon og refleksjon, muntlige presentasjoner og ekskursjoner til aktuelle virksomheter. På samlingene vil det også bli ulike former for veiledning, både i grupper og enkeltvis etter behov.

Mellom samlingene er det nettbasert aktivitet og revisjonsøvelser. På revisjonsøvelsene er hver student med kvalitetsrevisorer på revisjonsoppdrag. Studentene følges opp gjennom veiledning og underveisvurderinger.

Studiet består av tre hovedemner der revisjonsøvelser inngår, i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave:

  1. Kvalitetssystemer i landbruket
  2. Kommunikasjon
  3. Revisjon som grunnlag for læring og utvikling
  4. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter fullført studie oppnås tittelen Kvalitetsrevisor i landbruket. Kompetansen kan brukes til å arbeide som kvalitets­revisor i landbruket eller kvalitetsansvarlig hos varemottaker. Studiet gir sammen med PPU mulighet til å jobbe som fag­lærer i videregående skole og fagskole.

Oppstart

Hvam videregående skole, høsten 2022