AdobeStock_184334076_kvalitetsrevisor

Som kvalitetsrevisor kan du jobbe med ulike sertifiserings-, kvalitets- og styringssystemer i landbruket og som kvalitetsansvarlige hos varemottaker. Foto: AdobeStock

Kvalitetsrevisor i landbruket

Det er høye krav til sertifisering og godkjenning i landbrukets verdikjeder, både fra mat til bord og fra skog til plank og papir. Dette øker behovet for kvalitetsrevisorer.

Fagskoleutdanningen for kvalitetsrevisorer i landbruket retter seg mot de som vil kvalifisere seg for å jobbe som kvalitetsrevisor innen ulike sertifiserings-, kvalitets- og styringssystemer i landbruket og som kvalitetsansvarlige hos varemottaker.

Ulike bransjer og foretaksformer i Norge er revisjonspliktige. Det kan være ulike grunner til dette, men det mest vanlige er en lovpålagt revisjonsplikt og/eller at aktuell virksomhet skal oppfylle vedtatte betingelser. Fagskoleutdanningen er et utdanningstilbud som dekker et behov i markedet innen både jordbruk, husdyrbruk, hagebruk og skogbruk.

Undervisningen på samlinger vil foregå som forelesninger, aktiviteter i samlet klasse, gruppearbeid, rollespill, arrangerte øvelser i revisjon, observasjon og refleksjon, muntlige presentasjoner og ekskursjoner til aktuelle virksomheter. På samlingene vil det også bli ulike former for veiledning, både i grupper og enkeltvis etter behov.

Mellom samlingene er det nettbasert aktivitet og revisjonsøvelser. På revisjonsøvelsene er hver student med kvalitetsrevisorer på revisjonsoppdrag. Studentene følges opp gjennom veiledning og underveisvurderinger.

Studiet består av tre hovedemner der revisjonsøvelserinngår, i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave:

 1. Kvalitetssystemer i landbruket
 2. Kommunikasjon
 3. Revisjon som grunnlag for læring og utvikling
 4. Hovedprosjekt

Utdanningen til kvalitetsrevisor i landbruket er rettet mot å tilegne seg kompetanse innen offentlig lovverk, revisjonskompetanse og kommunikasjon slik at studentene kan anvende sin kompetanse innen landbruket på en ny måte.

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Akvakulturfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Idrettsanleggsfaget
 • Fiske og fangst
 • Bakerfaget
 • Butikkslakterfaget
 • Institusjonskokkfaget
 • Industriell matproduksjon
 • Kokkfaget
 • Konditorfaget
 • Kjøttskjærerfaget
 • Pølsemakerfaget
 • Servitørfaget
 • Slakterfaget
 • Sjømathandlerfaget
 • Sjømatproduksjon