SJH_kjøttproduksjon

Studiet retter seg mot grovfôrbaserte produksjoner av både storfe og småfe der grovfôr har en sentral plass i fôrsammensetningen

Grovfôrbasert kjøttproduksjon

Nye utfordringer som endringer i klima, økt fokus på dyrevelferd, ­skjerpede miljøkrav og større og mer spesialiserte produksjoner stiller nye krav. Studiet legger vekt på grovfôrbaserte produksjoner og omfatter både konvensjonell og økologisk produksjon.

Studiet retter seg mot grovfôrbaserte produksjoner av både storfe og småfe der grovfôr har en sentral plass i fôrsammensetningen. Det legges vekt på bærekraftig produksjon basert på norske og fornybare ressurser. Det er viktig å sikre produksjon av trygg mat med høy kvalitet samtidig som produksjonen skjer innenfor gjeldende rammer for dyre­velferd, miljøkrav og klimasmart landbruk.

Oppstart

Høst 2023: Hvam VGS.

Studiet er samlingsbasert med nett­basert undervisning og veiledning i tillegg. Arbeidsformer er forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, ekskursjoner og øvelser. Studiet er organisert med samlinger på to eller tre dager. Det er fem samlinger på hver av de fire semestrene. Samlingene vil foregå på eller med utgangspunkt fra Hvam videregående skole i Nes kommune i Akershus. Det vil være ukentlige, nettbaserte ­aktiviteter mellom samlingene.

Skolen samarbeider tett med næringslivet og henter lærerkrefter fra rådgivningstjenester og organisasjoner.

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

  1. Husdyrproduksjon
  2. Grovfôrproduksjon og beitebruk
  3. Driftsledelse og økonomi
  4. Hovedprosjekt 

Etter fullført studie oppnås tittelen ­Agrotekniker grovfôrbasert kjøtt­produksjon. Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsapparatet eller som fagarbeider i landbruket. Studiet gir sammen med PPU mulighet for å jobbe som faglærer i videregående skole og fagskole.

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

  • Anleggsgartnerfaget
  • Hestefaget
  • Landbruk