Kvalitetsrevisor 
i primærnæringer

NYTT STUDIUM: Debio, Matmerk, akvakulturbransjen og flere revisjonsmiljøer har allerede i dag et stort behov for formelt utdannede kvalitetsrevisorer. I fremtiden vil det bli behov for nye 
og bærekraftige måter å produsere mat på, med høye krav til kvalitetssertifisering. Dette øker behovet for kvalitetsrevisorer.
Kurskode
FPS09N
Nettbasert


Bransjen har gått sammen om å utvikle dette studiet for å imøtekomme samfunnets behov for kvalitetsrevisorer i primærnæringene. En revisor er en tillitsperson i samfunnet. Gjennom sitt virke og mandat bygger en revisor opp under og sørger for nødvendig tillit mellom produsenter, videreforedlere og konsumenter. En kvalitetsrevisor i primærnæringene kan anvende sin naturbruks- eller matfaglige kompetanse til å utvikle slik tillit i bransjen. 
Studiet egner seg for deg som vil bli kvalitetsrevisore hos Debio, Matmerk eller andre revisjonsmiljøer og for deg som ønsker formell kompetanse innen kvalitetssystemer og kvalitetsarbeid. Det egner seg også for primærprodusenter som ønsker formell revisjonsutdanning og fagarbeidere/oppsynspersonell i fiskeri- og oppdrettsnæring.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring, utdanningsprogram naturbruk eller restaurant- og matfag.

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Undervisningen på samlinger vil foregå som forelesninger, aktiviteter i samlet klasse, gruppearbeid, rollespill, arrangerte øvelser i revisjon, observasjon og refleksjon, muntlige presentasjoner og ekskursjoner til aktuelle virksomheter. På samlingene vil det også bli ulike former for veiledning, både i grupper og enkeltvis etter behov.
Mellom samlingene er det nettbasert aktivitet og revisjonsøvelser. På revisjonsøvelsene er hver student med kvalitetsrevisorer på revisjonsoppdrag. Studentene følges opp gjennom veiledning og underveisvurderinger.  

Studiet består av tre hovedemner der revisjonsøvelser inngår, i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave:

1.     Kvalitetssystemer i primærnæringer
2.     Kommunikasjon
3.     Revisjon som grunnlag for læring og utvikling
4.     Fordypningsoppgave

Fullstendig studieplan kan hentes på  www.kjelle.vgs.no eller 
www.fagskolen-innlandet.no

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Kvalitetsrevisor i primærnæringer» og åpner for en rekke muligheter innen kvalitetsrbeid i primærnæringene.