Kreftomsorg og lindrende pleie

Kreft rammer stadig flere og er en diagnose som krever høy kompetanse av deg som skal yte pleie og omsorg, også overfor pårørende, ikke minst når barn rammes. På dette studiet får du bred kunnskap, og du blir i stand til å ta initiativ til å planlegge, organisere og iverksette individuelt til­passede tiltak for hver enkelt pasient.

En utdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende. Du vil få opplæring i kreftsykdommer og behandlingsformer, forebyggende arbeid og konsekvenser av sykdom og behandling, rehabilitering i tillegg til lindrende pleie og omsorg ved livets slutt. Både kommunehelsetjenesten og sykehusene trenger mer kompetent personell i arbeidet med lindrende pleie både for kreftpasienter og andre alvorlig syke pasienter. Med denne tilleggs­kompetansen kan du gi et viktig bidrag til å styrke et faglig godt tilbud i den kommunen du jobber i eller sykehuset du arbeider på.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/  uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for ­studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdan- ninger i helse- og sosialfagene
  2. Kreftsykdommer og behandlings- former
  3. Rehabilitering
  4. Lindrende omsorg ved livets slutt (palliasjon)
  5. Praksis
  6. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Fagskoleutdanning innen kreftomsorg og lindrende pleie gjør deg kvalifisert for arbeid innen pleie av alvorlig syke og døende. De fleste jobbene finner du i kommunehelsetjenesten på palliativ enhet i sykehjem, sykehjemsavdelinger eller åpen omsorg. Du kan også jobbe innenfor spesialisthelsetjenesten på sykehusavdelinger, i poliklinikker eller på onkologiske avdelinger.

Oppstart

Fagskolen Innlandet / Storhamar videregående skole, høsten 2022.
Fagskolen Innlandet / Gjøvik, høsten 2021.