Klinisk kompetanse

Modulutdanning: Akutte tilstander og hurtig sykdomsforverring krever helsepersonell som tidlig gjenkjenner og kan håndtere slike situasjoner. Denne modulutdanningen gir deg kunnskap som vil gi deg større faglig trygghet i de ulike problemstillingene du som helsepersonell møter.

Fullt navn på modulen er Klinisk observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse. Målgruppen er helsepersonell i sykehjem, hjemmetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Studiested er Elverum

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Livreddende førstehjelp
  • Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
  • Behandling ved oppdagelse av forverret tilstand
  • Strukturert kommunikasjon

Du lærer å gjenkjenne, vurdere og handle ved akutte tilstander og ved tidlige tegn til sykdomsforverring. Økt kompetanse oppnås gjennom arbeid med oppgaver, forelesninger, simulering, ferdighetstrening og refleksjon. Undervisning og veiledning forgår både på fysiske samlinger og på nett.

Hva kan du bli?

Du vil tilegne deg kompetanse som gjør deg mer trygg i direkte kontakt med pasienter som opplever akutt somatisk sykdom eller forverring av kronisk somatisk tilstand.

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

  • Helsefagarbeider
  • Omsorgsarbeider
  • Hjelpepleier
  • Ambulansearbeider

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal

 

Nettbasert med samlinger 
Studiested: Elverum
Lengde: 13 uker
Omfang: 10 studiepoeng
Kostnad: Gratis (semesteravgift kr 350,-)
Oppstart: Uke 37, 2023
Søknadsfrist: 1. juni 2023. 
Spørsmål: Kontakt Line Narvesen Jørgentvedt, linjor@fagskolen-innlandet.no, 48 28 89 37

Boklister kommer