Demens og alderspsykiatri

Å arbeide med personer med demens og alderspsykiatri innebærer å ivareta deres helhetlige situasjon. Studiet gir kompetanse til å møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. 

Kurskode
FHH50D
Deltid

Studiet gir innsikt i hvordan helse­tjenesten er organisert og hvilke lover og forskrifter som gjelder. Kunnskap om gode kommunikasjonsteknikker, relasjonskompetanse, samhandling og forebyggende arbeid er også vektlagt. Mennesker med demens og alderspsykiatri er ingen ensartet gruppe, og deres forskjellige behov og ulike interesser er viktige.

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning
Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til oppdatert og økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.
Utdanningen vil medføre flere meningsfulle arbeidsoppgaver og større mestring i arbeidssituasjonen.

Opptakskrav
 

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Deltid
Utdanningen er på deltid og strekker seg over to år.

Arbeidsformer
Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelige for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og -arenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill/video. 

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurderinger underveis. Digital læringsplattform benyttes. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

Jobbmuligheter:
De fleste jobbene finnes innenfor den kommunale helsetjenesten. Fagskoleutdanningen gir økte muligheter for spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar. Med økt kompetanse vil studentene generelt være mer attraktive på arbeidsmarkedet (jfr. samhandlingsreformen)

Studiesteder

Studiet tilbys på Fagskolen Innlandet på Gjøvik, Karriere Oppland på Lillehammer, Storhamar videregående skole på Hamar og Trysil videregående skole.