Helse og omsorg

De helsefaglige studiene spenner fra tverrfaglig miljøarbeid til administrasjon. Her har du muligheten til å bygge videre på praksis og tidligere kurs og skoler. Alle studieretningene kombinerer teori og praksis. 

Kurskode
FHH07D
Deltid

Utdanningen skal gi studentene kompetanse til å utføre målrettet pleie og omsorg til barsel­kvinner, fødende, friske nyfødte, syke barn og deres pårørende. 

Kurskode
FHH50D
Deltid

Å arbeide med personer med demens og alderspsykiatri innebærer å ivareta deres helhetlige situasjon. Studiet gir kompetanse til å møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. 

Kurskode
FHH05D
Deltid

Utdanningen vektlegger hvordan en kreftdiagnose kan virke på pasient og familie; fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt. Gjennom studiet får studentene kunnskap om og ferdigheter til å benytte ulike faginstanser, hjelpe­apparat og andre yrkesgrupper innen kreftomsorg og lindrende pleie. 

Kurskode
FHH04D
Deltid

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i rehabilitering både på individnivå og systemnivå. Sentralt står også brukermedvirkning, kunnskap om hvordan brukere kan få større innflytelse på sin egen rehabiliteringsprosess. Studentene undervises i gjeldende lover og forskrifter og skal kjenne til forskjeller mellom forvaltningsnivåene.

Kurskode
FHH09/D
Deltid
Utdanningen er spesielt til­passet spesialisttjenesten og kommunehelsetjenestens miljøarbeid for alvorlig psykisk syke med rusproblemer. Etter endt utdanning vil studenten ha tilegnet seg god kunnskap i felles kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier og lovverk for helse- og oppvekstfagene. Studenten vil også lære å legge til rette for ivaretakende og effektiv kommunikasjon basert på pasientenes behov.