Landbruksfag

Det er avgjørende for matnasjonen Norge at vi kan rekruttere, utdanne og beholde dyktige fagfolk som ser de gode løsningene basert på et bærekraftig og landbruksfaglig fundament. God kunnskap i agronomi og driftsledelse er derfor avgjørende både for bonden og rådgivere i næringen.

Kurskode
FPS06N
Nettbasert
Studiepoeng: 60 | Kjøtt og melk fra ku og sau basert på beiting og dyrking av gras står for omlag halvparten av produksjonen og sysselsettingen i fjellbygdene. Fjellandbruket tar vare på tradisjoner, bidrar til bosetting og holder kulturlandskapet ved like. Dette er en framtidsrettet agroteknisk utdanning - mens du er i jobb.
Kurskode
FPS09N
Nettbasert
Studiepoeng: 60 Debio, Matmerk, akvakulturbransjen og flere revisjonsmiljøer har allerede i dag et stort behov for formelt utdannede kvalitetsrevisorer. I fremtiden vil det bli behov for nye 
og bærekraftige måter å produsere mat på, med høye krav til kvalitetssertifisering. Dette øker behovet for kvalitetsrevisorer.
Kurskode
FPS12N
Nettbasert
Studiepoeng: 30 | Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Dette studiet er en kortere variant av det to-årige studiet med samme navn. I dette studiet ligger hovedvekten på etablering og utvikling av bedrifter. Også her får du testet dine egne ideer gjennom studiet.
Kurskode
FPS04N
Nettbasert
Studiepoeng: 60 Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Med dette studiet får du kompetanse om økonomi, ledelse og markedsføring, og du får testet dine egne ideer gjennom studiet. Dermed øker sjansen for at satsingen din på ny virksomhet blir levedyktig.
Kurskode
FPS02N
Nettbasert
Studiepoeng: 60 Stortingets målsetting om 20 % økning i matproduksjonen øker kravene til effektiv drift, og skal målet nås på en bærekraftig måte, trenger hele næringen mer kompetanse, ikke minst planteprodusentene. Dette samlingsbaserte studiet gir deg kunnskapen du trenger innen både landbruks- og ledelsesfag for å optimalisere driften din.
Kurskode
FPS11N
Nettbasert
Studiepoeng: 60 Tilbud der samspill mellom dyr og mennesker inngår, krever en tverrfaglig og helhetlig tilnærming der både dyras velferd og menneskenes behov blir ivaretatt. Dette studiet retter seg mot personer som bruker dyr i samspill med mennesker som et målrettet og aktivt helsefremmende eller pedagogisk tiltak.
Kurskode
FPS05N
Nettbasert
Studiepoeng: 60 Hvert år slippes omtrent to millioner sauer ut på beite i Norge, de fleste på Vestlandet, i fjellbygdene og i Nordland. Mer lokal videreforedling er viktig både for lønnsomhet og sysselsetting. I dette studiet får du utviklet din evne til nytenking, og du får et godt grunnlag for å utvikle din egen virksomhet videre.
Kurskode
FPS08N
Nettbasert
Studiepoeng: 60 Etterspørselen etter økologisk mat øker, mens produksjonen i Norge avtar. Næringa og offentlige myndigheter har imidlertid en felles målsetting om å dekke opp etterspørselen med norskproduserte varer. Studiet skal gi økt kunnskap om produksjon av økologisk mat, og hvilke virkninger produksjonen har for matproduksjonen, klima og miljø.