Smittevernveileder Fagskolen Innlandet under covid-19-utbruddet 2020/21

 

Overordnet

Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 13. juni 2020 og sist oppdatert 5. mars 2021.

Det vil alltid være en risiko for smitte og det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan tjenesten kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte. Rådene justeres innenfor rammene av gjeldende nasjonale råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. Malen er ment å kunne tilpasses til alt fra offentlige tjenester og private virksomheter til frivillige organisasjoner og ulike aktiviteter.
 

Fra 5. november 2020 oppfordrer regjeringen alle universiteter, høgskoler og fagskoler til å vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet og press på kollektivtrafikken (regjeringen.no).

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak. Universiteter, høgskoler og fagskoler mv. kan gjennomføre ordinær undervisning, så lenge undervisning og aktiviteter er i tråd med de gjeldende bestemmelsene og rådene om smittevern.

Ansvar

Tjenesten er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

Ledelsen må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og brukere. Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne veilederen. Pandemien kan bli langvarig, og det vil være behov for å opprettholde ulike tjenester og funksjoner i samfunnet samtidig med at smittevernhensyn tas. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak. Det er lokale eller nasjonale smittevernmyndigheter som beslutter hvilket nivå tiltakene skal legges på.

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell

Alle bør utøve godt smittevern under covid-19-utbruddet. Det betyr at de tre hovedprinsippene for smittevern som beskrevet i denne veilederen, må overholdes både i og utenfor tjenesten. Et godt samarbeid mellom ansatte, brukere eller andre som er knyttet til tjenesten må opprettholdes. 

Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Arbeidsgivere må gjøre en risikovurdering av arbeidsmiljøet. Risikovurderingen skal også omfatte farer og problemer som kan oppstå som følge av smitte, som covid-19. Basert på risikovurderingen skal arbeidsgiver utarbeide en plan, og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Bedriftshelsetjeneste kan kontaktes ved behov for bistand med risikovurdering og utarbeide planer med tiltak. Les mer om dette på Arbeidstilsynets nettsider: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

Om viruset, sykdommen og utbruddet

Sykdommen covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, ofte kalt nytt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Sykdommen kan hos et mindretall også gi et bredt spekter av andre symptomer som kvalme/oppkast, nedsatt luktesans, diare og magesmerter, utslett, forvirring og svimmelhet. Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer, men noen få kan få et alvorlig forløp med behov for behandling i sykehus. Hos barn er antagelig andelen med mildt forløp enda høyere og alvorlig covid-19-sykdom er svært sjelden hos barn.

Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte[1] der virus i luftveissekret overføres fra luftveiene til en syk person videre til en annen person. Dråpesmitte skjer når små dråper kommer ut fra nese/munn. Dråpene faller raskt ned, som regel innenfor en meter. Smitte kan derfor forekomme både når man hoster eller nyser på en annen person eller dersom man får luftveissekret på gjenstander som andre tar på. Vanlig tale/snakking representerer ikke en smitterisiko når avstandsanbefalinger overholdes. Det er per i dag ikke grunnlag for å hevde at luftsmitte er en sentral smittemåte for covid-19 og det er heller ikke evidens for mat- eller vannbåren smitte.

Noen kan ha covid-19 uten å merke symptomer. Det er foreløpig uklart hvor stor rolle de spiller i smittespredningen. På det nåværende tidspunkt regner man med at man kan smitte fra 1–2 døgn før man utvikler symptomer, selv om man er mest smittsom når man har symptomer, og da særlig de første dagene.

SARS-CoV-2 har blitt påvist på flater i opptil timer og dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Virusets evne til å gi sykdom reduseres trolig raskt på overflater, avhengig av mengden virus. Risikoen for indirekte kontaktsmitte er derfor størst dersom en flate berøres rett etter at den er forurenset. Med unntak av flater som er kraftig forurenset med luftveissekret (spytt, snørr, slim), antar man at det etter kort tid (minutter til timer) er liten risiko for indirekte kontaktsmitte via forurensete gjenstander. Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol, sollys eller temperaturer over 60°C. Dessuten blir viruset raskere inaktivert utendørs. 

Kunnskapen om viruset og sykdommen utvikler seg raskt. Se www.fhi.no[2] for oppdatert og utfyllende informasjon.

Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner

oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen

likevel bli begrenset. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Det er ikke nødvendig å legge til ytterligere tiltak enn de som er beskrevet her.

Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og godt renhold
 3. Holde anbefalt avstand til andre enn sine nærmeste og generelt redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Syke personer skal holde seg hjemme

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Man regner med at viruset kan smitte 1-2 døgn før symptomstart. Smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet.  Personer med nyoppståtte symptomer må ikke møte fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre. Det er viktig at tjenesten kommuniserer dette tydelig til ansatte, brukere og andre.

 

Tabell

Personer som kan være fysisk til stede

 • Personer som ikke har symptomer på sykdom
 • Ansatte, studenter og andre som har gjennomgått luftveisinfeksjon, så lenge de er symptomfrie.
 • Ved gjennomgått covid-19 gjelder egne råd for når isolasjon kan oppheves, angitt av helsetjenesten og https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/opphevelse-av-isolasjon/
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan studenten og den ansatte møte ved studiested som normalt, men skal umiddelbart gå hjem dersom de får symptomer (se under).
 • Studenter og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på studiested.
 • Noen kan ha rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon. Disse studentene eller ansatte kan komme på campus såfremt de ellers er friske.

Personer som ikke kan være fysisk til stede

 • Personer med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte, selv om symptomene er milde. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. De kan komme tilbake når de føler seg friske og feberfrie, selv om de fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd.
 • Personer som er i karantene og isolasjon.

Det er viktig at tjenesten kommuniserer dette til ansatte, brukere og andre.

Ved oppstått sykdom på Fagskolen Innlandets område

Ansatte, brukere eller andre som blir syke mens de er tilstede, må dra hjem så snart det er mulig.

Sykdom/mistanke om sykdom meldes i henhold til varslingsliste nederst i dokumentet. Varslingsliste henger også på oppslagstavlene.

Syke personer som må hentes av andre, bør vente på et eget rom (238) eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør dekke til munn og nese hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der den syke har oppholdt seg.

Den som blir varslet om smitte, ringer renholdsleder, mobilnummer 953 31 201, eller merker dørene til rom hvor den smittede har oppholdt seg, med rød lapp «SMITTE». Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Egnet munnbind og «smittelapper» er tilgjengelig i servicetorget.

Studenter og ansatte som får bekreftet covid-19

Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger om isolasjon for den syke og karantene for nærkontakter. Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak.

Fagskolen Innlandet har taushetsplikt i forhold til å informere om sykdom hos ansatte og studenter.

Smittesporing

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smittesporing), og skal varsle virksomheten dersom deltakere/ brukere eller ansatte får bekreftet sykdom. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak, slik som å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene.  Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å vurdere og eventuelt gi pålegg om dette.

Virksomhetens bidrag er like fullt av stor betydning: 

 • Virksomheten skal kunne hjelpe med oversikt over nærkontakter. 
 • Kommunehelsetjenesten og virksomhetens ledelse må samarbeide om hvem som skal informere de ulike gruppene (brukere, ansatte og andre relevante) og på hvilken måte. Det er viktig å inkludere vikarer og midlertidig ansatte i informasjonsformidlingen, samt personer i andre kommuner som er tilknyttet virksomheten der det har oppstått smitte.
 • Virksomheten må informere kommunehelsetjenesten om behov for tolk. 
 • Alle involverte berørte ønsker mye informasjon, og behovet må balanseres mot taushetsplikt og personvernhensyn.

Fagskolen Innlandet vil i avgrenset grad kunne gjennomføre registrering av oppmøtte studenter. Fagskolen Innlandet har i dag ikke effektive systemer for å digitalt registrere tilstedeværelse. Hver faglærer registrerer oppmøte slik det kan la seg gjøre å kartlegge relativt presist hvem som har vært til stede i de ulike gruppene de siste dagene.

Smittesporingen må derfor gjøres individuelt med utgangspunkt i intervjuer med den som har blitt smittet. Det er kommunehelsetjenesten som gjennomfører intervjuene, men fagskolens ansatte kan bli bedt om å gi assistanse i forbindelse med den konkrete oppfølgingen av og informasjonsflyten til studenter som har vært i nærkontakt med den aktuelle smittebæreren. 

Hvis en i husstanden til en ansatt er syk

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet eller sannsynlig covid-19, kan den ansatte møte i tjenesten som normalt. Den ansatte skal imidlertid dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19.

Hvis en i husstanden til en ansatt har bekreftet covid-19

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal nærkontakter følges opp etter råd fra helsemyndighetene.

God hygiene

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender samt smitte ved hoste. Hygienetiltak bør utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus.

Fagskolen Innlandet tilrettelegger for god håndhygiene. Det er håndvask/våtservietter og/eller håndsprit tilgjengelig i alle klasserom, grupperom og fellesrom samt ved alle innganger og utganger.

Håndvask:

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte på. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet.

 • Vask hender hyppig og grundig. Selve vaskeprosessen bør ta minst 20 sekunder. Se: https://www.youtube.com/watch?v=vsFQfZit0KU
 • Tørk hendene, helst med engangs papirhåndklær.
 • Utføres som et minimum ved ankomst, etter toalettbesøk, før og etter spising, ved bytte av rom, etter hosting/nysing, ved synlig skitne hender og ellers ved behov.

 

Alternativ til håndvask:

Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis håndvaskmuligheter ikke er tilgjengelig. Det er lite effektivt ved synlig skitne eller våte hender, da bør håndvask utføres.

 Hånddesinfeksjonsmiddel plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for eksempel i garderober, ved inngangspartier og ved kantiner).

Annet

 • Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås
 • Unngå å berøre ansiktet
 • Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Utfør håndhygiene etterpå

Munnbind

Bruk av munnbind eller tøymunnbind er anbefalt i visse situasjoner i områder med økende eller høyt smittepress når det ikke kan holdes avstand. Se råd på Folkehelseinstituttets nettsider her og her.

Generelt gjelder det at ansatte og studenter selv må holde seg med munnbind.

Følgende unntak gjelder: Munnbind vil være tilgjengelig for:

 • personer som merker symptomer på covid-19 mens man er på studiestedet. I tråd med Arbeidstilsynets veileder anskaffer Fagskolen Innlandet munnbind for personer som merker symptomer på covid-19 mens man oppholder seg på studiestedet. I den forbindelse gir vi følgende beskrivelse/veiledning:
  Dersom du merker symptomer på covid-19 mens du er på jobb/skole, må du umiddelbart holde avstand og reise hjem straks. Hjemreise bør ikke være med kollektivtransport. Hvis annet ikke er mulig må du bruke munnbind.
  Munnbind til dette formålet finnes i servicetorg. Munnbindet oppbevares i lukket plastpose, merket med «Munnbind. NB! Kun til bruk for personer som har symptomer på covid-19».
 • Studenter som arbeider på lab når avstandskravet ikke kan opprettholdes. 

Munnbind ved bruk av kollektiv transport til/fra arbeid:

Hver student/ansatt er selv ansvarlig for å beskytte seg og andre ved bruk av kollektiv transport mellom hjem og arbeid. Dersom dette innebærer bruk av munnbind er den enkelte selv ansvarlig for å holde dette.

Godt renhold

Renholdet i FIs lokaler blir utført av skolens renholdspersonell. Renholdspersonellet er oppdatert om ekstraordinære renholds krav i forbindelse med pandemien og følger anbefalingen fra FHI. Følgende veiledere fra Innlandet fylke ligger til grunn for rutinene som følges: Smittevern på skole (01/20), Hvordan forebygge smitte (05/20) og Detaljplan for frekvens på renhold (06/20). Renholdsleder deltar i ressursgruppe for smittevern ved FI.  Merkantilt personell holder renholdsleder orientert om hvilke rom som er i bruk til enhver tid.

Det er likevel viktig å påpeke i veiledningen at:

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer.

Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.

Fagskolen kan ikke garantere at det gjøres rent mellom hver bruker. Det pålegges derfor den enkelte bruker et ansvar for renhold:

Du må selv tørke av pult/arbeidsplass både når du ankommer og forlater pult/arbeidsplass. Ulike former for rengjøringsutstyr (som for eksempel vaskeservietter og annen overflatedesinfeksjon) vil være tilgjengelig i undervisningsrom, grupperom og i kontorområder.

Den som leder en samling (for eksempel foreleser) skal selv gå foran med et godt eksempel og minne om behovet for å tørke av pult/arbeidsplass i forkant av samlingen.

Nettbrett, datamaskiner/tastaturer og annet utstyr som deles og brukes i undervisningen rengjøres etter bruk (minimum daglig).

Spisebord (eksempelvis pauserom ansatte) utenom kantine vaskes med vann og såpe før og etter bruk. I kantine brukes overflatedesinfeksjon og engangskluter i henhold til Fagskolen Innlandets egen rutine. Renholdspersonell overtar vask av bord i kantina.

Renholdspersonell utfører et forsterket renhold på utsatte områder. Frekvens er beskrevet i egen rutine. 

Toaletter og vaskeservanter må rengjøres hyppig. Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig. Vaktmestere sørger for at søppel tømmes regelmessig.

Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig.

Det gjøres kontinuerlig vurdering av behov for forsterket renhold med tanke på varierende bruk av for eksempel arbeidsflater i auditorium.

Løse tekstiler må vaskes etter anvisning.

Dokumentasjon på renholds- og desinfeksjonsmidler, HMS datablad for rengjøringsmidler, hånddesinfeksjon og overflatedesinfeksjon er renholdsleders ansvar.

Smitte via bruk av felles utstyr

Selv om enkelte studier viser at viruset kan påvises på flater og gjenstander fra timer til dager, er det usikkert i hvilken grad viruset er levedyktig og dermed i stand til å gi sykdom. For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan det vurderes om det er behov for rengjøring etter bruk. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være lav.

Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre er et tiltak som vil minske risiko for smitte fra personer som ikke enda har utviklet symptomer eller vet at de er smittsomme. For å oppnå dette kan man øke avstand mellom personer og redusere antall personer som samles.

For å redusere antall studenter er det bestemt at samlinger for studenter i år 2, 3 og 4 ved samlingsbaserte/nettstøttede studier gjennomføres digitalt – i første omgang frem til og med uke 41. Studenter/klasser som er nødt til å gjennomføre laboratorieøvelser for å kunne få nødvendig studieprogresjon, vil unntaksvis kunne få fritak fra denne bestemmelsen.

Den smittevernfaglige anbefalingen er å holde minst én meters avstand mellom friske personer i alle situasjoner, med unntak av de man er i nærkontakt med til vanlig. Bakgrunnen for dette er rekkevidden for dråpesmitte.

Selv om én meter regnes som tilstrekkelig for å minimere faren for smitte, regnes personer som befinner seg innen to meter i mer enn 15 minutter til et bekreftet covid-19-tilfelle som nærkontakter og disse skal vurderes for karantene eller annen oppfølging. De øvrige tilstedeværende vil ikke omfattes av anbefalingene om oppfølging av nærkontakter.

Det er viktig at kontaktreduserende tiltak opprettholdes i alle situasjoner og i alle ledd i møter mellom studenter, ansatte og andre. Erfaringsmessig er det lett å glemme disse tiltakene i mer uformelle situasjoner, som i pauser, transport til og fra etc.

Klasserom

 • Heltidsklasser vil få dedikerte klasserom.
 • Studenter skal kun oppholde seg i tildelt klasserom.
 • Nett- og deltidsstudenter får tildelt klasserom som gjelder for hele dager.
 • Studentene benytter inngang og utgang i den etasjen de har tildelt klasserom.
 • Oversikt over romfordeling vil bli sendt ut i uke 33.
 • Det tas hensyn til 1-meters regelen ved tildeling av klasserom.
 • Fagskolen Innlandet låner klasserom og auditorier på campus for å dekke det ekstra rombehovet behovet som har oppstått som følge av smittevernreglene.

Transport til studiested

 • Bruk av offentlig transport til og fra studiested begrenses der det er mulig.
 • Oppstart av undervisning til ulik tid, kan redusere tetthet på offentlig transport i rushtiden.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør man holde avstand til andre.
 • Studenter og ansatte må vaske hender når de kommer til studiested og tilbake til hjemmet.
 • Ekskursjoner som innebærer tett ansamling av studenter i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås

Servicetorg

 • Hold anbefalt avstand mellom personer
 • Brukere av servicetorg vil kun oppholde seg der kort tid. Veiledning/hjelp av lengre varighet bør heller foretas via telefon/videomøte der dette gir like god kvalitet på tjenesten.

Venterom, gangtraséer og fellesarealer

 • Unngå for stor personbelastning i ventearealene. Romoversikt legges på infoskjerm.
 • Det er merking i trappa. Hold deg på riktig side når du går opp og ned.
 • Unngå kødannelse.
 • Personer som oppholder seg i venterom bør kunne holde avstand til andre på minst 1 meter. Der forholdene ligger til rette for det, kan også venteområder være utendørs.
 • Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko. Nær ansikt-til-ansikt-kontakt bør unngås.
 • Heisen prioriteres til personer med bevegelsesvansker og varetransport.

Antall personer på kontor

 • Tilrettelegg for at man kan holde minst 1 meters avstand.

Kantiner og spiserom

 • Avstand på én meter mellom personer i kantiner og spiserom må overholdes.
 • FI legger til rette for ulike lunsjtidspunkter
 • Lunsj avholdes i tildelt klasserom.
 • Det legges til rette for flere trillebord for brukt servise – i hver sin ende av kantina. Alt servise SKAL tilbake til kantina. Ansvaret hviler på hver enkelt.
 • Kantiner kan drives etter vanlige rutiner for kjøkkenhygiene gitt av Mattilsynet[3] og i henhold til covid-19 forskrift §15[4]. Det er ikke vist at covid-19 viruset smitter direkte gjennom mat eller vann.
 • Det oppfordres til kontantfri betaling.
 • Kantina serverer innpakkede porsjoner.
 • Kø-retningen og avstand er merket av på gulv.
 • Ansatte oppfordres til å ta lunsj til ulike tidspunkter. Hvis spiserommet er fullt og 1- meters regelen ikke kan opprettholdes, inntas lunsjen ved arbeidsplassen.

Spesielt for ansatte

 • Fagskolens ansatte skal ha dialog med sin nærmeste leder med personalansvar dersom det er behov for avklaringer knyttet til egen arbeidssituasjon. Dersom ordinære arbeidsoppgaver ikke kan utføres, kan sykmelding bli aktuelt.
 • Videokonferanser kan erstatte fysiske møter med kolleger når det er mulig og hensiktsmessig/ gir like god kvalitet på tjenesten.
 • Ansatte/vikarer bør unngå, dersom det er praktisk mulig, å jobbe på ulike studiesteder samme dag.
 • Vaske felles kontorplass/utstyr før og etter bruk.

Arbeidsplass og hjemmekontor

 • Tjenester der fysisk oppmøte er nødvendig kan normalt opprettholdes ved gode smitteverntiltak beskrevet i denne veilederen
 • Møter med og mellom ansatte kan fortsatt erstattes med digitale løsninger, mens tjenesten mot studenter der oppmøte er nødvendig bør prioriteres
 • Hjemmekontor avtales i dialog med avdelingsleder

Risikoutsatte grupper

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

 

Korona og yrkesskade

Arbeidsgiver må melde yrkesskade til NAV når arbeidstakere har blitt smittet av covid-19 på arbeidsplassen. Her er det mer informasjon om yrkesskade og covid-19 Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte - regjeringen.no

Arbeidsgiver må også sørge for at det meldes som skade/sykdom til forsikringsselskapet til arbeidsgiver. Se vedlagte linker: 

I tillegg må arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne som er smittet av covid- 19 på jobb registreres i eksponeringsregistret i EcoOnline, siden covid-19  er smitterisikogruppe 3.
Se mer info her:

https://arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/5/31/31-3/

Kontaktinformasjon og varslingsliste covid-19

 1. Gard Tekrø Rolid, rektor, tlf 952 67 752, epost: gard.eimund.tekro.rolid@fagskolen-innlandet.no
 2. Line N. Jørgentvedt, avdelingsleder helse, tlf 482 88 937, epost: linnar@fagskolen-innlandet.no
 3. Ann Sofie Rekslen, helserådgiver og faglærer, tlf 951 77 082, epost: ann.sofie.rekslen@fagskolen-innlandet.no
 4. Hege Krüger, rådgiver og faglærer, tlf 996 24 360, epost: hege.kruger@fagskolen-innlandet.no
 5. Anne-Brit Myren, renholdsleder, tlf 953 31 201, epost: anne-brit.myren@fagskolen-innlandet.no
 6. Bente Marie Normann: Merkantil medarbeider, tlf 958 21 873, epost:  bente.marie.normann@fagskolen-innlandet.no

 

Gjøvik kommune:

 1. Informasjonstelefon om korona – 61 15 89 11 - Telefonen er åpen mandag til fredag kl 08.30-15.00
 2. Etter kl 15.00 – legevakt – 116 117