Smittevernveileder Fagskolen Innlandet under covid-19-utbruddet

Koronatesting

Alle som oppholder seg i Gjøvik og har symptomer, kan teste seg i Gjøvik. Teststasjonen ligger på Campus Arena Kallerud. Du må bestille time til test, det er ingen drop-in.

NB: Smittevernveilederen gjelder f.o.m 1. februar 2022. Følg med på skolens hjemmeside for eventuelle endringer i denne veilederen.

Overordnet

Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 20. mai 2021 og oppdatert etter nyhetssak på regjeringen.no 1. februar 2022

Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan tjenesten kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte. Rådene justeres innenfor rammene av gjeldende nasjonale råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. I denne malen brukes stort sett begrepet tjeneste, men malen er ment å kunne tilpasses alt fra offentlige tjenester og private virksomheter til frivillige organisasjoner og ulike aktiviteter.

Universiteter, høyskoler og fagskoler anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Det legges opp til at studentene får en normalisert studiehverdag og et godt studiemiljø så langt det er mulig innenfor gjeldende anbefalinger.

Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift:

 • Forbehold om at generelle smittevernråd følges:
     
   - Praktiser god hånd- og hostehygiene
     
   - Vaksiner deg
     - Hold de hjemme ved sykdom
     - Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer
 • Anbefaling om jevnlig testing avvikles.
 • Avstandsanbefalingen på 1 meter kan fravikes ved undervisning.

Ansvar

Fagskolen Innlandet er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

Ledelsen må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og studenter. Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne veilederen. Pandemien kan bli langvarig, og det vil være behov for å opprettholde ulike tjenester og funksjoner i samfunnet samtidig med at smittevernhensyn tas. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak. Det er lokale eller nasjonale smittevernmyndigheter som beslutter hvilket nivå tiltakene skal legges på.

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på både Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets nettsider.

Alle har et individuelt ansvar for å utøve godt smittevern under covid-19-utbruddet. Det betyr at de tre hovedprinsippene for smittevern som beskrevet i denne veilederen, må overholdes både i og utenfor tjenesten. Et godt samarbeid mellom ansatte, brukere eller andre som er tilknyttet tjenesten må opprettholdes.

Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Arbeidsgivere må gjøre en risikovurdering av arbeidsmiljøet. Risikovurderingen skal også omfatte farer og problemer som kan oppstå som følge av smitte, som covid-19. Basert på risikovurderingen skal arbeidsgiver utarbeide en plan, og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Bedriftshelsetjeneste kan kontaktes ved behov for bistand med risikovurdering og utarbeide planer med tiltak. Les mer om dette på Arbeidstilsynets nettsider:
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-motsmitte/

Virksomhetens plass i smittesporing

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smittesporing) i henhold til gjeldende TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) -strategi, og skal varsle virksomheten dersom deltakere/ brukere eller ansatte får bekreftet sykdom. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak, slik som å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å vurdere og eventuelt gi pålegg om dette.

Virksomhetens bidrag er like fullt av stor betydning:

 • Virksomheten skal kunne hjelpe med oversikt over nærkontakter.
 • Kommunehelsetjenesten og virksomhetens ledelse må samarbeide om hvem som skal informere de ulike gruppene (brukere, ansatte og andre relevante) og på hvilken måte. Det er viktig å inkludere vikarer og midlertidig ansatte i informasjonsformidlingen, samt personer i andre kommuner som er tilknyttet virksomheten der det har oppstått smitte.
 • Virksomheten må informere kommunehelsetjenesten om behov for tolk.
 • Alle involverte berørte ønsker mye informasjon, og behovet må balanseres mot taushetsplikt og personvernhensyn.
 • Registrere hvem som er tilstede og deres seteplassering for å lette smittesporing.

Om viruset, sykdommen og smittemåte

Covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, i dagligtale ofte kalt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Det smitter hovedsakelig via dråpesmitte der virus fra luftveiene til en syk person spres med små dråper ved for eksempel hosting og nysing, og videre til en annen persons luftveier. Smitte kan også forekomme dersom man får dråper fra luftveiene på hender eller gjenstander som andre tar på og derfra overfører viruset til slimhinner i øyne, nese eller munn (kontaktsmitte).

For covid-19 er luftsmitte vurdert som en mindre viktig smittevei. Det er ikke dokumentasjon for mat- eller vannbåren smitte. Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol eller temperaturer over 60°C. I tillegg blir viruset raskere inaktivert utendørs.

For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Det er ikke nødvendig å legge til ytterligere tiltak enn de som er beskrevet her.

Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19.

Generelle smittevernråd:

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene.
 • Vaksiner deg.
 • Hold deg hjemme ved sykdom.
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, unntatt i undervisningssammenheng.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

1. Syke personer skal holde seg hjemme

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Man regner med at viruset kan smitte 1-2 døgn før symptomstart. Smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet. Personer med nyoppståtte symptomer må ikke møte fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre. Det er viktig at tjenesten kommuniserer dette tydelig til ansatte, brukere og andre.

Personer som ikke kan være fysisk til stede

 • Personer med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte, selv om symptomene er milde. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. De kan komme tilbake når de føler seg friske og feberfrie, selv om de fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd.
 • Personer som er i isolasjon.

Det er viktig at tjenesten kommuniserer dette til ansatte, brukere og andre.

Ved oppstått sykdom på Fagskolen Innlandets område

Ansatte, brukere eller andre som blir syke mens de er tilstede, må dra hjem så snart det er mulig.

Sykdom/mistanke om sykdom meldes i henhold til varslingsliste nederst i dokumentet. Varslingsliste henger også på oppslagstavlene.

Syke personer som må hentes av andre, bør vente på et eget rom (238) eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør dekke til munn og nese hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der den syke har oppholdt seg.

Den som blir varslet om smitte, ringer renholdsleder, mobilnummer 953 31 201, eller merker dørene til rom hvor den smittede har oppholdt seg, med rød lapp «SMITTE». Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Egnet munnbind og «smittelapper» er tilgjengelig i servicetorget.

 

2. God hygiene

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også covid-19.

Ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk hvis man hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken.

God håndhygiene bør utføres på rett måte, til rett tid og med effektive og skånsomme produkter. Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

Gode fasiliteter og rutiner er nødvendig for etterlevelse. Eksempler på områder der det bør være mulighet for håndhygiene er inngang/ utgang, toaletter, resepsjon og andre fellesområder, spiserom/kantine o.l.

Les mer om råd om håndhygiene, inkludert valg av produkter, fremgangsmåte og hudpleie på Folkehelseinstituttet nettsider.

Godt renhold

Renholdet i FIs lokaler blir utført av skolens renholdspersonell.

Koronavirus fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. For utdypende informasjon om renhold, se Rengjøring og desinfeksjon til sektorer utenfor helsetjenesten.

Ved begrenset smitte i samfunnet er det tilstrekkelig med vanlig renhold. Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr ved rengjøring. Vask hender etter at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker.

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

Smitte via bruk av felles utstyr

Selv om enkelte studier viser at viruset kan påvises på flater og gjenstander fra timer til dager, er det usikkert i hvilken grad viruset er levedyktig og dermed i stand til å gi sykdom. For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan det vurderes om det er behov for rengjøring etter bruk. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for smitte være lav.

Munnbind

Bruk av munnbind er anbefalt i visse situasjoner når det ikke kan holdes avstand. Se råd om munnbind på Folkehelseinstituttets nettsider. Generelt må studentene selv skaffe munnbind.

Munnbind vil være tilgjengelig for:

 • personer som merker symptomer på covid-19 mens man er på studiestedet. I tråd med Arbeidstilsynets veileder anskaffer Fagskolen Innlandet munnbind for personer som merker symptomer på covid-19 mens man oppholder seg på studiestedet. I den forbindelse gir vi følgende beskrivelse/veiledning:
 • Dersom du merker symptomer på covid-19 mens du er på jobb/skole, må du umiddelbart holde avstand og reise hjem straks. Hjemreise bør ikke være med kollektivtransport. Hvis annet ikke er mulig må du bruke munnbind.
 • Munnbind til dette formåletfinnes i servicetorg. Munnbindet oppbevares i lukket plastpose, merket med «Munnbind. NB! Kun til bruk for personer som har symptomer på covid-19».
 • Studenter som arbeider på lab når avstandskravet ikke kan opprettholdes.

Ventilasjon og lufting

Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig og mellom bruk av ulike grupper. For øvrig bør bruk og vedlikehold av ventilasjon følge vanlige rutiner.

Studenter og ansatte som får bekreftet covid-19

Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger om isolasjon for den syke. Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak.

Fagskolen Innlandet har taushetsplikt i forhold til å informere om sykdom hos ansatte og studenter.

Rutinemessig renhold

Renholdspersonellet ved Fagskolen Innlandet er oppdatert om renholdskrav i forbindelse med pandemien og følger anbefalingen fra FHI. Følgende veiledere fra Innlandet fylke ligger til grunn for rutinene som følges: Smittevern på skole (01/20), Hvordan forebygge smitte (05/20) og Detaljplan for frekvens på renhold (06/20). Renholdsleder deltar i ressursgruppe for smittevern ved FI.  Merkantilt personell holder renholdsleder orientert om hvilke rom som er i bruk til enhver tid.

Det er likevel viktig å påpeke i veiledningen at:

Grundig og hyppig renhold er viktig for å forebygge smitte.

Fagskolen kan ikke garantere at det gjøres rent mellom hver bruker. Det vil være engangskluter tilgjengelig i alle undervisningsrom, grupperom og i kontorområder slik at den enkelte kan rengjøre felles utstyr ved behov.

Det er viktig at alle går foran med et godt eksempel og minner hverandre om de generelle smittevernreglene.

Nettbrett, datamaskiner/tastaturer og annet utstyr som deles og brukes i undervisningen rengjøres etter bruk (minimum daglig).

Renholdspersonell overtar vask av bord i kantina.

Renholdspersonell utfører et forsterket renhold på utsatte områder. Frekvens er beskrevet i egen rutine.  Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig.

Toaletter og vaskeservanter rengjøres hyppig. Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig. Vaktmestere sørger for at ordinære rutiner for avfallshåndtering følges.

Det gjøres kontinuerlig vurdering av behov for forsterket renhold med tanke på varierende bruk av for eksempel arbeidsflater i auditorium.

Løse tekstiler må vaskes etter anvisning.

Dokumentasjon på renholds- og desinfeksjonsmidler, HMS datablad for rengjøringsmidler, hånddesinfeksjon og overflatedesinfeksjon er renholdsleders ansvar.

3. Kontaktreduserende tiltak for fagskoler

Redusert kontakt med andre er et tiltak som vil minske risiko for smitte fra personer som ikke enda har utviklet symptomer eller vet at de er smittsomme. For å oppnå dette kan man øke avstand mellom personer og redusere antall personer som samles.

Det er viktig at kontaktreduserende tiltak opprettholdes i alle situasjoner og i alle ledd i møter mellom studenter, ansatte og andre. Erfaringsmessig er det lett å glemme disse tiltakene i mer uformelle situasjoner, som i pauser, transport til og fra etc.

 • Det bør fortsatt legges til rette for at alle kan holde minst én meters avstand i lokaler der man ikke gjennomfører undervisning (lesesaler, kantine, fellesarealer).
 • I trinn 4 i gjenåpningsplanen kan avstandsanbefalingen fravikes under selve undervisningen, slik at universitetene og høyskolene kan planlegge for tilnærmet normal undervisning.
 • De som er beskyttet trenger heller ikke i andre sammenhenger å holde avstand til andre, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper (tilsvarer anbefalingen i privatlivet).
 • Arrangementer og samlinger må følge de gjeldende anbefalinger: Arrangementer, samlinger og aktiviteter. Dette gjelder også arrangementer organisert av studentene.

Klasserom

 • Heltidsklasser vil fortrinnsvis få dedikerte klasserom.
 • Studenter skal som hovedregel oppholde seg i tildelt klasserom.
 • Nett- og deltidsstudenter vil fortrinnsvis få tildelt klasserom som gjelder for hele dager.
 • Studentene benytter inngang og utgang i den etasjen de har tildelt klasserom.
 • Fagskolen Innlandet låner klasserom og auditorier på campus for å dekke det ekstra rombehovet behovet som har oppstått som følge av smittevernreglene

Transport til studiested

 • Bruk av offentlig transport til og fra studiested begrenses der det er mulig.
 • Oppstart av undervisning til ulik tid, kan redusere tetthet på offentlig transport i rushtiden.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør man holde avstand til andre.
 • Studenter og ansatte må vaske hender når de kommer til studiested og tilbake til hjemmet.
 • Ekskursjoner som innebærer tett ansamling av studenter i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.

Servicetorg

 • Hold anbefalt avstand mellom personer.
 • Brukere av servicetorg vil kun oppholde seg der kort tid. Veiledning/hjelp av lengre varighet bør heller foretas via telefon/videomøte der dette gir like god kvalitet på tjenesten.
 • Pleksiglass er montert.

Venterom, gangtraséer og fellesarealer

 • Unngå for stor personbelastning i ventearealene. Romoversikt legges på infoskjerm.
 • Det er merking i trappa. Hold deg på riktig side når du går opp og ned.
 • Unngå kødannelse.
 • Personer som oppholder seg i venterom bør kunne holde avstand til andre på minst 1 meter. Der forholdene ligger til rette for det, kan også venteområder være utendørs.
 • Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko. Nær ansikt-til-ansikt-kontakt bør unngås.
 • Heisen prioriteres til personer med bevegelsesvansker og varetransport.
 • Fagskolen Innlandet vil i oppstarten ha personer tilgjengelig i fellesarealer for å minne om avstandskrav og være behjelpelig med at dette kan opprettholdes.

Antall personer på kontor

 • Tilrettelegg for at man kan holde minst 1 meters avstand.

Kantiner og spiserom

 • Avstand på én meter mellom personer i kantiner og spiserom må overholdes.
 • FI legger til rette for ulike lunsjtidspunkter når nettklasser begynner å møtes fysisk.
 • Hvis det ikke er ledige sitteplasser i kantina, må maten spises i klasserommet eller utendørs. Det er ikke tillatt å ta med stoler fra klasserom og ut i kantina.
 • Lunsj avholdes i tildelt klasserom hvis det er fullt i kantina.
 • Kantiner kan drives etter vanlige rutiner for kjøkkenhygiene gitt av Mattilsynet[1] og i henhold til covid-19 forskrift §15[2]. Det er ikke vist at covid-19 viruset smitter direkte gjennom mat eller vann.
 • Det oppfordres til kontantfri betaling.
 • Kantina serverer innpakkede porsjoner.
 • Kø-retningen og avstand er merket av på gulv.
 • Ansatte oppfordres til å ta lunsj til ulike tidspunkter. Hvis spiserommet er fullt og 1- meters regelen ikke kan opprettholdes, inntas lunsjen ved arbeidsplassen.

Spesielt for ansatte

 • Fagskolens ansatte skal ha dialog med sin nærmeste leder med personalansvar dersom det er behov for avklaringer knyttet til egen arbeidssituasjon. Dersom ordinære arbeidsoppgaver ikke kan utføres, kan sykmelding bli aktuelt.
 • Videokonferanser kan erstatte fysiske møter med kolleger når det er mulig og hensiktsmessig/ gir like god kvalitet på tjenesten.
 • Vaske felles kontorplass/utstyr før og etter bruk hvis kontorplassen deles i løpet arbeidsdagen.

Arbeidsplass og hjemmekontor

 • Tjenester der fysisk oppmøte er nødvendig, kan normalt opprettholdes ved gode smitteverntiltak beskrevet i denne veilederen.
 • Møter med og mellom ansatte kan fortsatt erstattes med digitale løsninger, mens tjenesten mot studenter der oppmøte er nødvendig, skal prioriteres.
 • Hjemmekontor kan etter avtale med avdelingsleder benyttes de dagene man ikke skal ha fysisk undervisning.
 • Se utdypende informasjon om råd for arbeidsplasser (FHI) og arbeidsplasser og hjemmekontor (Helsedirektoratet).

Risikoutsatte grupper

De aller fleste som tilhører risikogrupper vil nå være vaksinert og beskyttet mot alvorlig covid-19. For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19, se Folkehelseinstituttets nettsider.

For ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 og ikke er vaksinert bør det gjøres en individuell vurdering av behov for tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring.

Korona og yrkesskade

Arbeidsgiver må melde yrkesskade til NAV når arbeidstakere har blitt smittet av Covid-19 på arbeidsplassen. Her er det mer informasjon om yrkesskade og Covid-19 Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte - regjeringen.no

Arbeidsgiver må også sørge for at det meldes som skade/sykdom til forsikringsselskapet til arbeidsgiver. Se vedlagte linker

Yrkesskade og yrkessykdom - nav.no

Personforsikringer (sharepoint.com)

I tillegg må arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne som er smittet av Covid- 19 på jobb registreres i eksponeringsregistret i EcoOnline, siden covid-19  er smitterisikogruppe 3.Se mer info her:

https://arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/5/31/31-3/

Kontaktinformasjon og varslingsliste covid-19

 1. Gard Tekrø Rolid, rektor, tlf. 952 67 752, e-post: garrol@fagskolen-innlandet.no
 2. Line N. Jørgentvedt, assisterende rektor og avdelingsleder helse, tlf. 482 88 937, e-post: linjor@fagskolen-innlandet.no
 3. Ann Sofie Rekslen, helserådgiver og faglærer, tlf. 951 77 082, e-post: annrek@fagskolen-innlandet.no
 4. Anne-Brit Myren, renholdsleder, tlf. 953 31 201, e-post: annmyr@fagskolen-innlandet.no
 5. Bente Marie Normann: merkantil medarbeider, tlf. 958 21 873, e-post:  betnor@fagskolen-innlandet.no

Gjøvik kommune:

 1. Informasjonstelefon om korona – 61 15 89 11 - Telefonen er åpen mandag til fredag kl 08.30-15.00
 2. Etter kl 15.00 – legevakt – 116 117

Sjekkliste for godt smittevern