Fagskolen Innlandet

Med over 1000 studenter er Fagskolen Innlandet landets største offentlige fagskole. Skolen har et bredt fagtilbud og et tett samarbeid med næringslivet. 

Fagskolen Innlandet tilbyr utdanninger innen Bygg og anlegg, Elektro, Helse- og oppvekstfag, Datateknikk, Landbruksfag, Teknikk og industriell produksjon og Økonomi og ledelse. Fagskolen Innlandet har lokale utdanningstilbud i Hedmark, Akershus, Buskerud og Telemark, og vi har studenter fra alle landets fylker.

Vi legger stor vekt på å samarbeide med fagmiljøer i offentlig og privat sektor. Samarbeidet er nyttig for både bedrifter, studenter og skole. Vi henter mange forelesere fra våre samarbeidspartnere i næringslivet og mange av våre studenters prosjektoppgaver knyttes opp mot lokale bedrifter. Næringsklyngen på Raufoss er internasjonalt kjent og en god samarbeidspartner for fagskolen. Vi samarbeider også med en rekke karrieresentre.

Fagskolen Innlandet har lang erfaring i å tilby nettbasert utdanning, og mange av våre studenter benytter seg av dette tilbudet.  Studenter som tar nettbasert utdanning deltar på samlinger, i tillegg til undervisning og arbeid gjennom læringsplattformen Fronter. 

Skolen ligger i Gjøvik, rett utenfor sentrum. Vår nærmeste nabo på campus er NTNU i Gjøvik (tidligere Høgskolen i Gjøvik), og det er over 4000 studenter på området. Studentenes eget hus ligger på campus. «Huset» på Kallerud er et sosialt samlingspunkt med pub/café, og lokaler som blant annet brukes til konserter, diskotek og større møter. Studentsamskipnaden har 530 studentboliger fordelt på fire studenthjem i Gjøvik, og driver også en barnehage. 

Skolen flyttet høsten 2012 inn i fullstendig renoverte lokaler, med moderne auditorier og grupperom.

Fagskolen Innlandet er den eneste fagskolen i landet som tilbyr utdanning i Logistikk og transport,

Bygningsvern, Bygg og treteknikk og Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg.

Vi har også om flere unike studietilbud innen landbruk, og utdanner agroteknikere innen områder som husdyrproduksjon for fjellandbruk, planteproduksjon og driftsledelse, natur- og kulturbasert entreprenørskap og sauehold og foredling av naturbaserte råvarer.

Hjelp til studenter med lese-og skriveproblemer/problemer i matematikk

Skolen har et eget opplegg for de studentene som sliter med lese-og skriveproblemer. Vi tester alle som ønsker det, og på basis av oppnådd resultat på testingen, vil hver enkelt student få tilbud om tilrettelegging.
Vi tilbyr også et ekstrakurs i matematikk på ca 30 timer til de som trenger det mest. Du kan lese mer om dette her

Historikk

I 1967 besluttet Oppland fylkeskommune å opprette teknisk fagskole og legge den til Gjøvik tekniske skole. Gjøvik tekniske fagskole startet opp med det første kullet høsten 1968. Det bestod av en klasse på hver av linjene bygg/anleggsteknikk, elektro/svakstrømsteknikk, og maskin/konstruksjonsteknikk. I alt bestod det første kullet av ca. 90 studenter. Gjøvik tekniske fagskole hadde nevnte tilbud og tilhørighet fram til 1977.

Fra 1. august 1977 stod Gjøvik teknisk fagskole (GTF) på egne ben med sitt eget bygg, egen rektor, administrasjon, lærerstab og annet personale.

Sivilingeniør Arne Mellerud ble tilsatt som rektor. GTF omfattet nå 6 fagskoleklasser, 3 forkurs til ingeniørutdanning, 1 klasse for apotekteknikere og 2 ekstraklasser for yrkesskolen. Til sammen ble dette 310 studenter og elever.

Nå startet en meget ekspansiv periode for fagskolen. Under rektors ledelse ble undervisningstilbudene utvidet. Allerede høsten 1978 ble tilbudene utvidet med husbygglinje, 3-årig maskin-driftslinje og et påbyggingsår i VAR-teknikk. I årene som fulgte ble det opprettet linjer for sterkstrømteknikk, 3 årig bygg-drift, datateknikk, konfeksjonsteknikk, ADB og VK1 for teknisk tegning i bygg- og maskinfag.

I mars 1984 flyttet Gjøvik tekniske fagskole inn i nytt skoleanlegg på Kallerud. Klassetallet var nå oppe i 24. Ekspansjonen fortsatte og i 1991 var klassetallet steget til 29 og studenttallet til over 700. Deretter fulgte en periode med nedgang i det totale søkerantallet, fra 1680 søkere totalt i 1990 til 588 i 1997, hvorav 367 var til fagskoleklassene. En hovedårsak til denne nedgang var nedskjæringer i antall fagskoleklasser. Til tross for nedskjæringer ble det i denne perioden opprettet tilbud innenfor logistikk og transport og innenfor tre og møbel.

Fra høsten 1999 fikk fagskolen nye fagplaner. Dette året skiftet skolen også rektor i det Arne Mellerud gikk av med pensjon og Ivar Lien tok over. Han kom fra stillingen som rektor på Dokka videregående skole.

Siden skoleåret 2003/2004 har Gjøvik tekniske fagskole gitt tilbud innen 11 fordypninger i 2-årig fagskole, 3 tilbud innen 4-årig fagskole, og 2 klasser forkurs ingeniørutdanning.

Fra skoleåret 2004/2005 har skolen også tilbudt ettårig fagskoleutdanning i helsefag for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Gjøvik tekniske fagskole har i mange år hatt gode kontakter med næringslivet og annen virksomhet. Vi har, for eksempel, tilrettelagt 4-årige fagskoletilbud innen elkraft, automasjon og maskinteknisk drift.

Fra 1. august 2005 har Gjøvik tekniske fagskole byttet navn til Fagskolen i Gjøvik.

Bakgrunnen for navneskiftet er ny Lov om fagskoleutdanning, gjeldende fra 01.08.03. Etter dette er både fagskoleutdanning og høyere utdanning tertiærutdanninger.

Fagskoleutdanning er kortere og yrkesrettet høyere utdanning, fra ½ til 2 år og gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak.

Til forskjell fra annen høyere utdanning trenger den ikke å være forskningsbasert.

Den nye loven åpner for at fagskoleutdanning kan tilbys innen alle fagområder, ikke bare i tekniske fag. Vi tilbyr utdanninger innen fagområdene teknikk og helse.

I forbindelse med forvaltningsreformen ble ansvaret for å sørge for tilbud om fagskoleutdanning lagt til fylkeskommunene. Dette er nedfelt i Fagskolelovens § 1a: Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. 

Etableringen av Fagskolen Innlandet er et svar på dette lovkravet og det ansvaret som er pålagt fylkeskommunene.

I november 2010 inngått en samarbeidsavtale mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner om fagskoleutdanning. Målet for avtalen var å etablere et forpliktende samarbeid mellom de to fylkeskommunene innen utvikling, tilrettelegging og gjennomføring av fagskoleutdanning.

Samarbeidet utviklet seg videre, slik at fra 2012 ble Fagskolen Innlandet opprettet, med ansvar for fagskoleutdanningen i både Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Samtidig ble det inngått en egen samarbeidsavtale med Akershus fylkeskommune om ansvar for fagskoleutdanningen i Akershus. Det meste av denne utdanningen er nå overført til den nyetablerte fagskolen for Oslo og Akershus, Fagskolen Oslo Akershus. Etter ønske fra Akershus fylkeskommune beholder Fagskolen Innlandet ansvar for fagskoleutdanning i planteproduksjon ved Hvam vgs og Logistikk og transport ved Jessheim vgs. I det senere er det etablert flere fagskoleutdanninger i landbruksfag, ved Nome vgs avd Søve, Hvam vgs, Ål vgs avd. Lien og ved Storsteigen vgs.
Det utvikles også nye studier i samarbeid med industrien i nærmiljøet.

Høsten 2012 ble fagskoleutdanningen i Bygg- og treteknikk flyttet fra Norges Byggskole på Lillestrøm til Gjøvik. Ansvaret for utdanningen er overtatt av Fagskolen Innlandet.

I 2014 ble det i samarbeid med Riksantikvaren, BNL, Rørosmuseets bygningsvernsavdeling og Oppland fylkeskommune utviklet en halvårig fagskoleutdanning i bygningsvern. Denne tilbys i første omgang på Røros. Oppstart var høsten -14.

Fagskolen Innlandets lokaler ble rehabilitert i 2011-12, slik at fagskolen nå kan gi tidsriktig utdanning i moderne lokaler med godt inneklima.