Sterkere – lettere - smartere!

<p>I en verden der alt skal gå fortere, veie mindre, være dobbelt så sterkt eller bare bruke halvparten av energien, kreves kontinuerlig produktutvikling. Noen av de mest anvendelige materialene er plast og kompositt. De benyttes stadig mer, og bransjen utvikler kostnadseffektive, sterke og miljøvennlige materialer som bearbeides med moderne prosessteknologi.</p>
Fremtidens materialer – fremtidens utdanning
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I dagens moderne fly er tilnærmet hele flykroppen utviklet av lette, sterke komposittmaterialer. Den samme utviklingen ser vi i utviklingen av biler, båter, bygg, vindmøller og mange andre produkter der styrke og vekt er av betydning.  

Med støtte fra Innovasjon Norge er det utviklet en toårig fagskoleutdanning innenfor kompositt- og plastfag ved de tekniske fagskolene på Kongsberg og Gjøvik. Fagskolen Tinius Olsen (Kongsberg) og Fagskolen Innlandet (Gjøvik) vil gi fagarbeideren mulighet til relevant videreutdanning, og nyutdannede ingeniører vil kunne fylle på kunnskap om kompositt- og plastfag. Det åpner for videreutdanning til en mastergrad og eventuelt PhD-grad på NTNU.

Kompositt- og plastmaterialer

Kompositt- og plastmaterialer tas i dag i bruk på områder der metaller tidligere var rådende.

  • Komposittmaterialer er fiberarmerte plastmaterialer.
  • Fibrene brukes slik at de gir sluttproduktet retningsbestemte egenskaper (stabilitet) og stor styrke.
  • Materialene gir uante muligheter for nye produkter utviklet med avansert teknologi.

Skoler og bedrifter sammen om fremtiden

Samarbeidet mellom Fagskolen Tinius Olsen og Fagskolen Innlandet innebærer å utvikle gode læreplaner og å åpne for studentutveksling og samarbeid om lærerkrefter.  Studentene kan delta i fjernundervisning fra både klasserom og komposittlaboratoriet på Krona i Kongsberg og undervisningslaben på Gjøvik.

Ingeniørstudentene får også mulighet til å lære mer om kompositt- og plastmaterialet gjennom nye valgfag. Det legges opp til at disse emnene kan tilbys som videreutdanning til ingeniører som er i jobb. Utdanningen kan være særlig viktig for konkurranseutsatt industri: De som ansetter nye plast- og komposittingeniører, vil styrke sin evne til å modernisere både design- og produksjonsprosesser.

Fremtidens yrkesvalg - med innovative utviklingsmuligheter

Teknologiindustriens målsetting er å skape en attraktiv og trygg karrierevei innenfor kompositt - og plastfag. Utdanningen som tilbys, vil være attraktiv hos en rekke produksjonsbedrifter. Særlig vil næringsmiljøene på Kongsberg og Raufoss ha et stort rekrutteringsbehov i årene som kommer.

  • Industrien trenger dyktige og kompetente fagarbeidere.
  • Industrien trenger fagarbeidere som vil ta teknisk fagskole.
  • Industrien trenger ingeniører som kan modernisere og skape fremtidens produkter og produksjonsmetoder.

Fremtidens utdanning i Norge

Høsten 2015 sto kunnskapsparken Krona ferdig på Kongsberg. Fagskolen og industrien i regionen samarbeider tett, og skolen inneholder et avansert komposittlaboratorium, et viktig suksesskriterium for å tilegne seg kunnskap i faget. Laboratoriet skal brukes av elever og studenter både på videregående skole, fagskolen og høyskolenivå.

På Gjøvik bygges det opp en supplerende utdanningslab. I tillegg vil bedriftene tilknyttet NCE Systems Engineering og NCE Raufoss stille opp med demonstrasjon av moderne produksjonsutstyr og tilby motiverende studentoppgaver. Satsingen er i tråd med oppdatert forskning som nettopp peker på hvor viktig samarbeidet mellom bedrifter og utdanningsmiljøene er. Samarbeidet på tvers av kompetanseklynger bidrar til at næringsmiljøene øker sin globale konkurransekraft.

Beslutning for fremtiden

Norge har kjøpt det nye jagerflyet Joint Strike Fighter (JSF). Norske myndigheter har store ambisjoner om å bygge opp kompetanse som skal sikre norske leveranser til flyene. Kongsberg Gruppen har allerede bygget en moderne komposittfabrikk og investert betydelige midler i avansert utstyr. Produksjonen av komposittdeler til JSF kan vare i flere tiår. På Raufoss er næringsmiljøet en viktig klynge for vareproduksjon, og her finnes i dag et av de sterkeste fagmiljøene for utvikling og levering av deler til bilindustrien, forsvarsindustrien og til forbrukermarkedet. I et 30-årsperspektiv har teknologiindustrien stort behov for kompetente og motiverte medarbeidere med bakgrunn fra kompositt- og plastfag.


Søk om opptak

Fagskolen Innlandet på Gjøvik
Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg