Jobber for yrkesbachelor

<p>Kari Nordskogen&nbsp;arbeider for at studenter skal kunne ta en bachelor i byggeplassledelse. Rektoren på Fagskolen Innlandet&nbsp;tror et slikt tilbud vil gi fagskolene et løft.&nbsp;</p>
Kari Nordskogen
Kari Nordskogen er rektor ved Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandets rektor Kari Nordskogen er daglig leder i Høyere Yrkesfaglig Utdanning a/s.

Seks fylkeskommuner på Østlandet har etablert selskapet for å utvikle utdanningstilbudet og søke NOKUT om godkjenning. Hedmark fylkesting vil behandle saken i vår og eventuelt kunne slutte seg til.

― En fagskolebachelor vil kunne styrke fagskolene og gi studentene likeverdig status med høgskolestudenter, sier Kari Nordskogen.

― Fagskolebacheloren vil gi praktisk anvendbar lederkompetanse som umiddelbart kan benyttes i næringslivet. Vi har stor tro på at dette vil øke kvaliteten på fagskoleutdanningen og gi fagskolene et løft.

Pilot

Fagtilbudet som nå ønskes opprettet som pilot, gjelder byggeplassledelse. En spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i aktuelle bransjer har vist at utdanningstilbudet er i tråd med bransjenes behov for mer kompetanse, bygd på yrkesfaglig utdanning og praksis. Bransjene vil bli invitert med i utarbeidelse av fagplaner.

Rekruttering

Høyere Yrkesfaglig Utdanning a/s avholdt konstituerende styremøte 26.januar. Selskapet skal ha to formål. For det første skal det være formell tilbyder av ledelsesutdanninger på bachelor-nivå som bygger direkte på toårig teknisk fagskoleutdanning. Ved å utvikle slike utdanninger kan fagskolene selv fjerne et av de viktigste hindrene for rekruttering til fagskolene, ved å kunne vise til veier videre i høyere utdanning som i dag er lukket for studenter som tar fagskoleutdanning.

Samarbeid

For det andre skal selskapet fungere som en samarbeidsarena for fagskolene på Østlandet, hvor man ser for seg et vesentlig tettere samarbeid enn nå. Fagskolene har forventninger til at et slikt tettere samarbeid skal resultere i økt kvalitet på utdanningene.

I styremøtet ble styreleder ved Fagskolen i Vestfold, Per-Eivind Johansen, tidligere fylkesordfører i Vestfold, valgt som leder i selskapet. Styreleder ved Fagskolen Innlandet, Anders Bredesen, ble nestleder.