Bokliste Demens og alderspsykiatri 2023/2025

All pensumlitteratur vil være tilgjengelig for kjøp i studentsamskipnadens bokhandel som ligger på skoleområdet.

Litteraturliste, Demens og alderspsykiatri 2023 /2025

Kommunikasjon i relasjoner

Kommunikasjon i relasjoner – personorientering, samhandling, etikk (3. utg.). Gyldendal akademisk
Eide, H. og Eide, T. (2017). 
ISBN: 9788205500563
Heftet utgave: Kr. 759,-
Digital utgave: Kr. 399,- / 365 dager

Fag og etikk

Helsefagskolen – Etikk og kommunikasjon for fagskoleutdanningene​​​​​​​, Cappelen Damm Akademisk *
Grasaas, Kari Krüger Sjursen, Marit Stordalen, Jørn
ISBN: 9788202616625
Heftet utgave: Kr. 509,-

Psykologi

Psykologi og psykiske lidelser(5. utg.), Gyldendal akademisk *
Håkonsen, Kjell Magne
Digital bok / 2021 / Norsk
ISBN: 9788205528536
Heftet utgave: Kr. 839,-
Digital utgave: Kr. 350,- / 180 dager
Digital utgave: Kr. 438,- / 355 dager

Alderspsykiatri og omsorgsarbeid

Alderspsykiatri og omsorgsarbeid, 1. utg., Cappelen Damm Akademisk
Eskeland, Kari Os
Heftet / 2017 / Bokmål
ISBN: 9788202514327
Heftet utgave: Kr. 469,-

Demensboka

Demensbokalærebok for helse- og omsorgspersonell, Aldring og helse
Tretteteig, Signe
Heftet / 2016 / Bokmål
ISBN: 9788280612601
Heftet utgave: Kr. 590,-

Psykiske sykdommer hos eldre

Psykiske sykdommer hos eldre, lærebok for helse- og omsorgspersonell, Aldring og helse
Tretteteig, Signe
Heftet / 2020 / Bokmål
ISBN: 9788280613868
Heftet utgave: Kr. 460,-

Se hvem jeg er

Se hvem jeg er! – personsentrert omsorg ved demens, Universitetsforlaget
Rokstad, Anne Marie Mork
Heftet / 2014 / Bokmål
ISBN: 9788215022970
Heftet utgave: Kr. 259,-

Et langsomt farvel

Et langsomt farvel – årene med pappas demens - tvil, sorg og kjærlighet, Kagge
Sandvig, Helene
Innbundet / 2018 / Bokmål
ISBN: 9788248922421
Innbundet: Kr. 347,-

(Kan lånes fra fagskolen, event. lastes ned som lydbok)
 

Tilleggslitteratur

Andersen, E. S & Schwence. E. (2020) Prosjektarbeid: En veiledning for studenter (5.utg.). Fagbokforlaget ISBN: 978-82-450-3373-1

Kirkevold, M., Brodtkorp, K. & Ranhoff, A.H. (2020). Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten (3. utg.). Gyldendal Akademisk ISBN: 9788205544789

Rokstad, A.M.M og Smeby K.L. (2020) Personer med demens. Møte og samhandling. (2.utg.). Cappelen Damm Akademiske. ISBN: 9788202591076

 

Aktuelle nasjonale planer og retningslinjer og andre nettressurser:

Sentrale lover og forskrifter, 
www.lovdata.no

Helse- og omsorgsdepartementet. NOU 2018:16 Det viktigste først 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-16/id2622153/

Helse og omsorgsdepartementet (2008 – 2009) Samhandlingsreformen.
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/dokumenter-sam/nasjonal-veileder-samarbeidsavtaler-mellom-kommuner.pdf 

Helse- og omsorgsdepartementet (2018) Meld. St. 15(2017-2018) Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/?ch=1

Helse- og omsorgsdepartementet (2015) Meld.St.26, Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (2014-2015). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/

Helsedirektoratet.no: Nasjonale faglige retningslinjer om demens 
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/demens

Veiviser demens
https://veiviserdemens.aldringoghelse.no/

Helse- og omsorgsdepartementet (2015) Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020.pdf   

Helse- og omsorgsdepartementet (2020) Demensplan 2025
https://www.regjeringen.no/contentassets/b3ab825ce67f4d73bd24010e1fc05260/demensplan-2025.pdf  

Norsk psykiatrisk forening (2010). Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011–2020
https://www.aldringoghelse.no/wp-content/uploads/2022/09/plandokument-alderspsykiatri-2022-2030.pdf

Nasjonalt senter for aldring og helse.
aldringoghelse.no

Psyk.it- filmer/ foredrag fra Aldring og helse
https://www.aldringoghelse.no/alderspsykiatri/psyk-it-info/

Helsedirektoratet (2017) Pårørendeveileder- veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder

Helsedirektoratet (2016) Kosthåndboken-veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kosthandboken/

Lichtwarck, B., Væringstad, A. & Hoel, K_A (2019). Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens og andre psykiske tilstander. Manual. (3.utg.). Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, Sykehuset Innlandet. 
https://tidmodell.no/wp-content/uploads/2020/09/TID-manual-2019.pdf

Røen, I.M & Storlien, M.S. (2015). Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen. (Temahefte) Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste
https://butikk.aldringoghelse.no/file/digitalarkiv-nettbutikk/haandbok-strukturert-miljobehandling-21x24-2015_2021-web.pdf

Kompetansebroen.no
https://www.kompetansebroen.no/?o=vestfold